Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? plastika

Emil Adamec: Totem, 2011 Emil Adamec: Baba / Matka a dít?, 2005 Emil Adamec: Baba / Mariánský strom, 2005 Emil Adamec: Deštivý mrak, 2009 Petr Amler: Byl Centurio levák?, 2007 Miloš Axman: Šumná Ostravica, 1980–1981 Miloš Axman: ?ty?i ?eky / Voda ?ivota, 1973 Ji?í Babí?ek: Tribunové lidu, 1968–1974 Ji?í Babí?ek: Smrt, 1964–1970 Ji?í Babí?ek: Rodina, 1963–1969 Ji?í Babí?ek: Polopostava, 1967–1972 Konrád Babraj: Vítání, 1982 Konrád Babraj: ?n?, 1958–1961 Konrád Babraj: Prométheus, 1979–1981 Miloš Barto?, Konrád Babraj: Památník Miloše Sýkory, 1962–1965 Borek Bayer: Panna Maria, 1991 František B?lohlávek: Výv?sní štít pošty 2, 1968–1972 Štefan Belohradský: Zázra?ný strom – M?sto utopie, 1967 Drahoslav Beran: plastika v exteriéru, 1968–1974 Drahoslav Beran: plastika ve fontán?, 1966–1969 Jaroslav Bím: Ob?? a nad?je, 2011 Robert Bohá?ek: sklen?ná plastika pro reprezenta?ní vzorkovnu, 1967 Janez Boljka: bez názvu / Strom, 1967 Petr Bo?ucký (kamenická firma): Bo?ské Srdce Pán? / Kristus, 1908 Tomáš Bosambo: P?íprava, 2009 Jaromír Brabenec: Pocta nejmenovaným / Pomník neznámým, 1997 Jaromír Brabenec: Causa finalis II, 1995 Jaroslav Bro?: busta Emila Zátopka, 2003 Barbara Buczek: Rozhodnutí, 2009 Nicola Carrino: bez názvu, 1967 Nicola Carrino: Costruttivo 1/93 Ostrava, 1993 Otto Cienciala: Kv?t / Banány, 1983–1985 Otto Cienciala: Mladý horník, 1956 (?) Otto Cienciala: Slune?ní hodiny, 1982–1986 Otto Cienciala: Skalní pr?rva / Fontána, 1982–1986 Otto Cienciala: prostorová kompozice / Kormidlo / Globus, 1967 Otto Cienciala: bez názvu / ?ivý sloup, 1969 Karel ?ermák, Miloslav Starec, Petr Bauer: ?ivot v míru, 1982–1983 Lumír ?merda, Bronis?aw Firla: fontána, 1970–1971 Miloslav ?tvrtní?ek: Zrození m?sta, 1977–1981 Rudolf Dole?al: ?tená?ka / Dívka s knihou, 1987 Ji?í Dušek: Le?ící ?ena, 1968–1976 Lukáš Dvorský, Marek B?uska: Ostragen, 2013 Lukáš Dvorský: Pet?kovická venuše / Landecká venuše, 2014 Lukáš Dvorský, Marek B?uska: Den pátý, 2015 Karel Dvo?ák: Sen, 1937 David Escobedo Treviño: Mramorová fontána, 2009 David Escobedo Treviño: Srdce, 2007 David Escobedo Treviño: Jedlík, 2009 Old?ich Fidrich: d?tská proléza?ka, 1964–1965 Old?ich Fidrich: Chlapec s holubicí, 1973–1974 Old?ich Fidrich: U?itelka s d?tmi / D?ti – mláde?, 1981–1991 Old?ich Fidrich: Do školy, 1977–1979 Old?ich Fidrich: busty Josefa Kotase a generál? Vladimíra Janka a Andreje Ivanovi?e Jeremenka, 1970–1975 Václav Fidrich: Slun?ní, 1995–1997 Václav Fidrich: Haví? / Uvítání do sídlišt?, 1979–1984 Václav Fidrich: Výchova / U?itel s d?tmi, 1973–1974 Václav Fidrich: Ob?ané našeho m?sta, 1990 Václav Fidrich: Vzd?lání, základ pokroku, 1976–1982 Václav Fidrich: busta Klementa Gottwalda, 1982–1983 Ji?ina Fišerová: Horník s praporem, 1955 (?) Jerzy Fober: Geometrie kamene, 2016 Jerzy Fober: Probuzení, 2005 Gabriela Fraisová Ma?áková: Plavec, 2005 Jan Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2008 Jan Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2005–2015 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1982–1983 Vladislav Gajda: Oslava ?ivotního prost?edí, 1983–1985 Vladislav Gajda: Památník revolu?ních boj? / Stávka na Dole Trojice, 1951–1965 Vladislav Gajda: Památník Jana Švermy, 1973–1974 Vladislav Gajda: Mládí / Hlava dívky, 1975–1977 Vladislav Gajda: Památník stávky na dole Hlubina 1872, 1965 Vladislav Gajda: Milicioná?, 1961–1962 Vladislav Gajda: Slunce, 1967–1973 Vladislav Gajda: fontána, 2002 Vladislav Gajda: Mokrý kámen, 1974–1975 Vladislav Gajda: Pochode?, 1976 Vladislav Gajda: Kubus, 1967–1968 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1956–1958 Vladislav Gajda: Torzo / Melodie, 1982–1983 Vladislav Gajda: Kompozice, 1965 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1957 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Práce a chléb, 1981–1982 Vladislav Gajda: Nar?stání, 1966–1967 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Hornická rodina / Jistota, 1976–1984 Vladislav Gajda: fontána, 1966 Vladislav Gajda: D?lnice, 1979–1980 Vladislav Gajda: Haví? v le?áku, 1954–1958 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Mládí a radost, 1980–1981 Vladislav Gajda: Reminiscence / Dív?í hlava, 1958 Vladislav Gajda: Památník povodní 1997, 1997 (?) Vladislav Gajda: Láska, 1987–1988 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1958–1959 Vladislav Gajda, Jan Gajda: ?lov?k socialistické p?ítomnosti a poznání sv?ta, 1982–1983 Jaroslav Ga?a: ?umil osminohý, 2007 Jaroslav Ga?a: Kamenoid, 2011 Jaromír Gargulák: Myslitel, 2006 Antonín Gavlas: Modla, 2011 Antonín Gavlas: Cyklista, 2009 Antonín Gavlas: Znamení, 2012 Antonín Gavlas: Okno vzh?ru, kolem roku 2006 Antonín Gavlas: ?ena, 2018 Antonín Gavlas: Kvadratura kruhu, 2007 Ond?ej Gavlas: Tanec, 2012 Ond?ej Gavlas: List, 2016 Petr Gavlas: ?ivot t?lem proudící, 2011–2012 Petr Gavlas: State?nost, 2007 Kurt Gebauer: Sedící d?v?e, 1977–1981 Ond?ej Géla: Aviatan, 2015 Radomír Geryk: Hráb?, 2011 Augustin Handzel: Akt, 30. léta 20. století (?) Augustin Handzel: Nezapome?! / Pomník ob?tem nacistické persekuce z ?ad justi?ních zam?nstanc?, 1947 Augustin Handzel: ?ena a Mu? / Nad?je a Osud, 1924–1925 Augustin Handzel: Horník a Matka s dít?tem, 1925 Augustin Handzel: Památník umu?eným a padlým za druhé sv?tové války, 1950 Augustin Handzel: D?v?ra v mír, 1951–1961 Augustin Handzel: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1928 Augustin Handzel: Památník volnomyšlenká?e Francisca Ferrera, 1936 Pavel Hanzelka: Ryba, 1972 (?) Pavel Hanzelka: d?tská proléza?ka, 1966–1969 Pavel Hanzelka: Princezna, 1973 Stanislav Hanzík: Dív?í tajemství, 1958–1961 Stanislav Hanzík: Danae, 1967 Stanislav Hanzík: Mládí, 1958–1961 Vincenc Havel: Mu? a ?ena, 1967 Vincenc Havel: Ran?ný / Památník padlým zam?stnanc?m závodu, 1965–1967 Vincenc Havel: Klement Gottwald, 1971 Vincenc Havel: Rozmar, 1966 Adolf Havelka: Památník Polanecké spojky, 1964 (?) Ivana Havlí?ková: Volnost / Svoboda, 2004 Bla?ej Heiser, Otto Cienciala: Památník ob?tem stávky na Dole Trojice 1894, 1965–1966 Miloslav Hejný: Zlatá brána, 1966–1970 Stanislav Holík, Ond?ej Géla, Jan Braunš, Jan Balner: Pocta hornictví / Vlakok??, 2013 Karel Ho?ínek: Památník ob?tem holocaustu, 1994 Vojt?ch Ho?ínek, Karel Ho?ínek, Rudolf Dole?al: Petr Cingr, 1981–1986 Maciej Hrynyszyn: Duch svatý, 2005 Miloslav Chlupá?: Le?ící, 1969 Miloslav Chlupá?: Non scholae, sed vitae, 1959–1961 Roman Chmiel: Ementál, 1998 Roman Chmiel: Soupleší, 2016 Pavel Chráska: Kv?t, 1982–1985 Pavel Chráska: ?ena – symbol ?ivota a zdraví, 1983–1985 Jana Chrásková: Kytka, 1979–1983 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Kohouti / Ptáci, 1976–1977 Jana Chrásková: Sv?t d?tí / Strom, 1975–1976 Vja?eslav Irmanov: Hutnictví, Hornictví a Zem?d?lství, 1955–1960 Antonín Ivanský: D?lník s kamenem, 1981–1986 Antonín Ivanský: Horník, 1938–1939 Antonín Ivanský: Vladimír Ilji? Lenin, 1971–1976 Antonín Ivanský: Vinobraní / ?ena s hrozny, 1952 Antonín Ivanský: Mír / Dívka s holubicí, 1986 Antonín Ivanský: Horník / Mladý haví?, 1952 Antonín Ivanský: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1945–1948 Antonín Ivanský: Úroda / ?ena s klasy, 1952 Antonín Ivanský: Labutí polibek, 1995 Antonín Ivanský: Zabra?te válkám / Vietnam, 1958–1959 Antonín Ivanský: Horník, 1938–1939 Antonín Ivanský: Hutník, 1959–1962 Antonín Ivanský: Sedící dívka, 1970 Bohumil Jahoda, Jeroným Foltýn: Tan?ící d?ti, 1962 Gotthard Janda: Busta Karla Engliše, 1992 Jozef Jankovi?: ?e?tí and?lé, 1965–1970 Vladimír Janoušek: Pegas / Letící stroje, 1970–1971 Vladimír Janoušek: reliéfní plastika p?ed ob?adní síní, 1962–1968 Vladimír Janoušek: Niké, 1968–1969 Jerzy Jarnuszkiewicz: bez názvu / Obrazovka, 1967 Magdaléna Jetelová: ?idle, 2013 Valerian Jikija: Energetická substance, 2010 František Jurá?: Památník ob?tem první sv?tové války, 1931 (?) František Jurá?: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1935 Miloslav Kade?ábek, Jaromír Jakeš, Miloslav Hájek: Shroma??ovací prostor s ?eckým ohn?m, ob?adním stolem a t?i plastiky pro Háj vzpomínek, 1981 Gustav Kafka: busta Františka Sokola T?my, 1. polovina 30. let 20. století (?) Jaroslav Kapec: Ptáci, 1977 Kryštof Kintera: Mé sv?tlo je tv?j ?ivot / Šiva samuraj, 2012 Igor Kitzberger: Fyzikové (Thales, Edison, K?i?ík, Faraday), 2002 Igor Kitzberger: Odpo?inek, 2002 Václav Kitzberger: Autobus s turisty, 2002 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: Vertikála, 1966–1969 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: H?bitovní stéla, 1959–1970 Pavel Klimoš, Radomil Holá?: dekorativní plastika s vlajkoslávou, 1975 Lenka Klodová: Náru? / Objetí, 2006 Jaroslav Koléšek: Srdce k?í?e, 2019 Stanislav Kolíbal: Stavba ?. 25, 90. léta 20. století (?) Vladimír Kopecký: Sklen?né hodiny, 1967 Vladimír Koštoval: busta Georgi Dimitrovova, 1972 Marius Kotrba: ?lov?k, 1999 Marius Kotrba: Pro Ostravu k novému tisíciletí / Milenci, 2002 Rudolf Kouba, Otto Cienciala: Sova, Je?ek a Jablí?ko, 1985 (?) Rudolf Kouba: Fénix, 1981–1983 Rudolf Kouba: Sova, 2002 (?) Eva Kršková: Mladý ?ivot, 1961 Zden?k Ku?era: Ryba a holubice, 1961–1962 Zden?k Ku?era: Totem, 1969–1970 Zden?k Ku?era: Pohyb, 1989 Zden?k Ku?era: Sm?ry, 1978 Martin Kucha?: Socha pro Sun Square, 2003 Martin Kucha?: Krystal / Crystal of Carbon, 2005 Sylva Lacinová: Kv?t, 1973–1974 Jan Lauda: Lachtan, 1936 Jan Lauda: Eva, 1936 Vlasta Lichtágová, Jan Lichtág: Kaktus, 1969–1972 Jaroslava Lukešová: busta Vojt?cha Martínka, 1965 Grzegorz Majchrowski: Historie kamene, 2009 Grzegorz Majchrowski: Brána, 2007 Vincenc Makovský: Vít?zství / Rudoarm?jec, 1955 Karel Malich: ?ernobílá plastika, 60. léta 20. století Ji?í Marek: Sinfonietta, 1991 (?) Ji?í Marek: Jednota / Obru?í, 1966 Ladislav Martínek: Koupel, 1958–1962 Josef Ma?atka: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2000 (odlitek plastiky z 20. let 20. století) Ivan Matoušek: H?eben, 2005 Ivan Matoušek: L?i?ka, 2005 Ivan Matoušek: DNA, 2011 Vladimír Matoušek: V?trný k?í?, 2005 Vladimír Matoušek: Jákob?v ?eb?ík, 2011 Pavel Medek: Brána, 2005 Šárka Mikesková: busta Emericha Gabzdyla, 2015 Šárka Mikesková, Kurt Gebauer: Duch Hlubiny, 2018–2019 Gábor Miklya: Polámaná kola, 2016 Gábor Miklya: ?ihadlo, 2011 Št?pán Mikula: Kv?ty míru / Jablo?ové kv?ty, 1978–1984 Št?pán Mikula: Pomník budování silnice Dopravoprojektem 1963–73, 1973 Št?pán Mikula: Kv?t, 1976–1979 Stanislav Mikuláštík: Klement Gottwald, 1962–1965 Augustin Milata: sklen?ný sloup, po?átek 90. let 20. století (?) Miroslav Mládenek: Zvonica, 2005 David Moješ?ík: Levitace III, 2005–2009 David Moješ?ík: Leoš Janá?ek, 2017 David Moješ?ík: V?ra Špinarová, 2018 David Moješ?ík: Levitace 2010, 2005–2010 David Moješ?ík: Karel Kryl, 2017–2018 Michal Moravec: Sv. Prokop, 2010 Stanislav Muller, František Jurá?: Památník ob?tem první sv?tové války se sochami Tomáše Garrigua Masaryka a Antonína Švehly, 1936, 2017 Jozef Mundier: Odchody a návraty, 2011 Jozef Mundier: Rozhovor, 2007 Martin Mydlar?ík: Barokní hudba, 2009 Ji?í Myszak: Atomový v?k, 1984–1986 Ji?í Myszak: Výroba slínku, 1975–1976 Ji?í Myszak: Stéla, 1970–1973 Ji?í Myszak: Matka s dít?tem, 1963–1966 Ji?í Myszak: Sedící dívka, 1978–1980 Ji?í Myszak: Vzhlí?ející, 1961–1965 Ji?í Myszak: fontána, 1979–1982 Ji?í Myszak: Ruce chrání vodu, 1984 Ji?í Myszak: Památník ob?tem fašismu, 1968–1969 Ji?í Myszak: busta Emanuela Bastla, 1959 Ji?í Myszak: Torzo III, 1964 Jan Naš: Sloupoví, 2009 Vladimír Navrátil: Mládí a radost / Sedící dívka, 1. polovina 70. let 20. století Jaroslav N?mec: Kv?tina s motýly, 2003 Zden?k N?me?ek: Rosa, 1985 Karel Nepraš: Jogín, 1993 Karel Nepraš: Rodina p?ipravená k odjezdu, 1969 Karel Nepraš: Krá?ející, 1999–2000 neznámý: busta Miloše Sýkory, 50. léta 20. století (?) neznámý: pouta?, 60. léta 20. století neznámý: kovový pylon, 1963–1967 neznámý: kašna s postavou dívky (Hygie), asi 90. léta 19. století neznámý: Sv. Florián, po roce 1763 neznámý: Smutek / ?al, 1935 neznámý: Sv. Jan Nepomucký, konec 18. století (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, p?elom 18./19. století (?) neznámý: Sv. Florián, 1872 neznámý: geometrický pouta?, 60. léta 20. století (?) neznámý: Památník ob?tem první sv?tové války / Utrpením k svobod?, 1922 neznámý: Chlapec s lachtanem, 1918 (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, p?ed rokem 1719 (?) neznámý: Hutník / Sléva?, 1961 (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 1712 neznámý: busta arcivévody Rudolfa Habsburského, kolem roku 1850 (?) neznámý: pouta?, 60. léta 20. století (?) neznámý: podstavec sochy sv. Floriána, 1872 neznámý: busta Jana Amose Komenského, 60. léta 20. století (?) neznámý: sv. Jan Nepomucký, p?ed rokem 1791 neznámý: Koník Ferdinand, 2019 (?) neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: Afrodita, po?átek 20. století (?) neznámý: Panna Marie Bolestná, 1877 neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 1747 neznámý: Památník ob?tem okupace 1939–1945 / Lide, bdi!, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: Pomník Johanna Wolfganga Goetha, 1932 neznámý: Srp a kladivo, 60. léta 20. století (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, p?elom 19./20. století (?) neznámý: Zajíc, 2017 neznámý: Le?ící, ? neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 19. století (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 18. století (?) neznámý: K?est Krista / Sv. Jan K?titel, 1817 neznámý: busta Antonína Dvo?áka, ? neznámý: památník umu?eným 1939–1945, konec 40. let 20. století (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 1769 neznámý: Globus, 2012–2013 neznámý: Sv. Vendelín, polovina 19. století (?) neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: výzdoba vstupu kostela Nanebevzetí Panny Marie, 1901–1902 Karel Novák: Pokoj vám! / Mírová socha, 1915 Karel Novák, Emil Králí?ek: Vále?ný pomník, 1916 Jo Oda: Ostrava–Tokio 1993, 1993 Jo Oda: bez názvu / P?esýpací hodiny, 1967 Vladislav Oslizlok: Poslední horník, 70. léta 20. století (?) Eduard Ov?á?ek: abstraktní reliéf, 1968–1969 Eduard Ov?á?ek: T?i totemy / Rodina, 1970–1972 Eduard Ov?á?ek: vertikální plastika, 1979 (?) Eduard Ov?á?ek: reliéfní sloup, 1969–1970 Eduard Ov?á?ek: Totemy, 1965 Eduard Ov?á?ek: Gramodeska, 1977–1978 ?en?k Palík: Jan Hus, 1925 Felix Papsdorf: Ludwig van Beethoven, p?ed rokem 1942 Ivan Patúc: Osud, 2005 Radka Pavelová: Mostel, 2007 Julius Pelikán: Památník ob?tem první sv?tové války, 1925 Stanis?aw Pietrusza: Král v?tru, 2011 Stanislav Podhrázský: B??ec, 1969 Ladislav ?udovít Pollák: Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce, 1949–1950 Rudolf Popp: Hutník, p?elom 50./60. let 20. století (?) Miro Po?ár: Mate?ství, 2004 Miro Po?ár: Poruba, 2002 Marek Pra?ák: Sv?tlonoš, 2001 Vlasta Provazníková, Alexandr Mrázek: Plamen, 1978 Ivan Racek, Vja?eslav Irmanov: Dendrit, 1967–1968 Jind?iška Radová, Pravoslav Rada: fontána / Královský dv?r, 1967 František Radvan, Jan Hána: Hornický znak, 1959 František Radvan: Ošet?ovatelka s dít?tem / Mate?ství, 1958–1960 Karl Age Riget: bez názvu, 1969 Lukáš Rittstein: Úsvit, 2005 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1973 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1958 Mikuláš Rutkovský: Zdraví / Sedící ?ena, 1977–1981 Miroslav Rybi?ka: P?ivítání / Otec s dít?tem / První máj, 1955 (?) Miroslav Rybi?ka: pam?tní deska Karolu Šmidkemu, 1970 Miroslav Rybi?ka: busta Julia Fu?íka, 50. léta 20. století (?) Miroslav Rybi?ka: busta Heleny Salichové, 1985 Miroslav Rybi?ka: D?v?átko s kv?tiná?em, 1958–1961 Miroslav Rybi?ka: Fantazie, 60. léta 20. století (?) Miroslav Rybi?ka: busta Pavla Tigrida, 2009 Miroslav Rybi?ka: Milenci / Smutní milenci, 1966 Miroslav Rybi?ka: Porubské mládí, 1960 Miroslav Rybi?ka: busta Pavla Tigrida, 2009–2010 Miroslav Rybi?ka: Porubské mládí, 1960 Miroslav Rybi?ka: Medví?ata, 1967–1968 Tomasz Rze?niczek: Ikarus, 2007 Tomasz Rze?niczek: Tušení, 2009 Miroslav ?ehula, Václav Fidrich: Rozhovor / Dívka a Chlapec, 1986–1990 Lukáš ?ezní?ek: Tvá? se slzou / Masky, 2007 Shinji Sakai: Dialog otce s matkou, 2002 So?a Samašová: Zrcadlo, 2011 Vojt?ch Sapík: Nová doba, V?d?ní a busta Jana Amose Komenského, 1908 Barna von Sartory: Brána, 1967 Barna von Sartory: Slune?ní brána, 1993 Emil Sedlík: Faun, 1966 Emil Sedlík: Hutník, 1965 Emil Sedlík: B??ec, 1971–1972 Emil Sedlík: Košíková, 1971–1972 Emil Sedlík: Sluní?ko, 2011 Emil Sedlík: Pták, 60. léta 20. století (?) Otakar Schindler: Let do vesmíru / Sputnik / Úsp?chy soudobé kosmonautiky, 1961 Jaroslava Schindlerová: dekorativní plastika, 1962 Ev?en Scholler, Aleš Kv?to?: Slune?ní hodiny, 1979 Ev?en Scholler: Politický symbol, 1981 Ev?en Scholler, Otto Cienciala: Pramen / Kv?tina, 1976–1978 Ev?en Scholler: ?al, 1983–1987 Ev?en Scholler: Voda a my, 1987–1989 Ev?en Scholler: busta kpt. Št?pána Vajdy, 1974 Ji?í Sibinský: svítící plastika, 1996 Jaroslav Slavík: Kašpar, 2009 Rudolf Spá?il, Miloš Axman: Památník budování socialismu / Komunisté, 1974–1977 studenti Um?leckého slévárenství VŠB-TUO: busta Georgia Agricoly, 1999 Otto Sukup: Matka s dít?tem, 1962–1964 Otto Sukup: Kameny, 1966–1969 ?estmír Suška: Koule rezavých kv?t?, 2009 ?estmír Suška: Hv?zdice, 2008 ?estmír Suška: Je?ovka, 1994–2008 ?estmír Suška: Rezavé kv?ty, 2006–2007 Rudolf Svoboda: busta Václava Ji?ikovského, 1975 Rudolf Svoboda: Práce / Nová doba / Nový v?k, 1975–1977 Ivo Sýkora: Král Ubu, 2008 Ivo Sýkora: Klaun, 2007 Judit Szilvási: plastika, 2011 Old?ich Šembera: Barevné pohledy / Pohyb v krajin?, 1987 František Šenk: Odpo?inek, 1966 Jan Špa?ek, Lukáš Dvorský: Menhir, 2013 Josef Špa?ek: Labut?, 1960 Josef Špa?ek: D?v?átko, 1975–1976 Josef Špa?ek: Plame?áci, 1972–1975 Miroslav Štolfa, Antonín Nový: dekorativní výzdoba Domu klenot?, 1975 František Štorek: Ikaros, 1999 František Štorek: bez názvu / Le?ící t?lo, 1967 Hana Štrbová: Stromy / Brána, 2002 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Barevná kompozice / Letadlo, 1966–1968 Benedikt Tolar: Ne-Stabil, 2019 Yves Trudeau: bez názvu / Had / Labu?, 1969 Radim Ulmann: d?ev?ná plastika, 1966 Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka, 1977 (?) Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka, 1977–1979 Václav Uruba: Sm?rník, 1966–1969 Václav Uruba: Objevitelé vesmíru / ?lov?k a kosmos, 1974–1975 Václav Uruba: Letící, 1965 Jan Václavík, Václav Fidrich: K?ídla, 1972 Pavel Vácha: Bludný kámen, 2005 Pavel Vácha, Ivo Sýkora, Ond?ej Gavlas, Jan Czupryniak, Tomáš Cidlík: Poselství d?eva, 2012–2017 Pavel Vácha: Prorok, 2008 Rudolf Valenta: bez názvu / Konstruktivistická plastika, 1967 Karel Va?ura, Vladimír Kopecký, Marian Karel: Pyramida / Informa?ní systémy, 1979–1987 Vratislav Varmu?a: Radost ze ?ivota, 1969–1976 Vratislav Varmu?a: dekorativní sloup, po?átek 90. let 20. století Vratislav Varmu?a: Zrodu pupenu, kolem roku 1976 Karel Vašut: Vít?zství práce, 1987–1989 Karel Vašut: Poloakt / ?tená?ka, 1962 Karel Vašut: Klement Gottwald, 1986 Karel Vašut: busta Julia Fu?íka, 1959 Karel Vávra: Lachtan, 1965–1966 Karel Vávra: Památník padlým horník?m Jámy Šverma, 1951–1952 Karel Vávra: busta Ji?ího Myrona, 1943 Karel Vávra, Jan Jírovec, Konrád Babraj: Památník osvobození Rudou armádou / Památník hrdin?, 1945–1947 Karel Vávra, Antonín Kalvoda: Tumba / Památník ob?tem druhé sv?tové války, konec 40. let 20. století (?) Karel Vávra: Památník ob?tem druhé sv?tové války / Padli za vlast, 1949–1950 Karel Vávra: Hornický u?e?, 1952–1953 Karel Vávra: Hrdinové neumírají / Památník padlým a umu?eným, 1949–1950 Karel Vávra: Památník osvobození / Památník ob?tem první a druhé sv?tové války, 1946–1950 Karel Vávra: Zví?ata, 1963 Karel Vávra: Památník ob?tem sv?tových válek, 1951 Karel Vávra: Thálie, 1959–1960 Karel Vávra (?): Pomník ser?anta Nikolaje Ov?inikova, 1945 Rudolf Vávra: Památník padlým v první sv?tové válce, 20. léta 20. století (?) Rudolf Vávra, ?en?k Palík, Jan Gajda, Jakub Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2015 Rudolf Vávra: busta Bed?icha Smetany, 1924 Aleš Veselý: Modlitba za zem?elého / Kaddish, 1967–1968 Aleš Veselý: Klec, 1992 Jan Vose?ek: P?írodní motivy, 1982–1984 Bed?ich Votruba: Hodiny míru / Vesmír a sv?t, 1967 (?) Bed?ich Votruba: Strom ?ivota, 1967 (?) Vyslou?il Architekti, Petr Szyroki, Lukáš Dvorský, Tomáš Arnošt: Galerie Piazzetta, 2018 Jana Vyt?asová: Sv. Hedvika, 2007 Ji?í Vyvial: Liduška, 2009 Jan Wajrach: Kubitron, 2011 Antonín Weissmann: Sv. Florián, 1764 Weissmannové (dílna): Sv. Jan Nepomucký, 1756–1764 (?) Jind?ich Wielgus: Zdravé ?ivotní prost?edí / Matka s dít?tem, 1985–1986 Jind?ich Wielgus: Podve?er / Milenci, 1961–1963 Jind?ich Wielgus, Jan Kudlá?ek: Stéla, 1966–1967 Vladimír Wimmer, Jan Hána: Atom ve slu?bách ?lov?ka, 1975 Pavla Zdra?ilová: Zvnit?n?ní, 2007 Pavla Zdra?ilová: Pevnost, 2009 Johann Hyacint Zelander: Mariánský sloup, 1702 Miloš Zet: Stojící d?v?e, 1972–1976 Marie Zlatníková: busta Jaroslava Vogela, 1973 Olbram Zoubek: Lev, 1978–1979 Olbram Zoubek: Pedagogové a studenti / Lidé, 2002 ?áci ZUŠ, Antonín Gavlas: Barevná a bílá postava, 1988 Z. ?á?ek: plastika a reliéf, 1966–1970 Pavel František ?aigla: plastika pro ob?adní sí?, 1976–1977 Ji?í ?lebek: Sirény dvacátého století / Karyatidy, 1982–1983