Miroslav Rybi?ka: Milenci / Smutní milenci

 • Název Milenci / Smutní milenci
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 1966
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  Š?astná uvádí, ?e jde o sochu stojící p?vodn? p?ed letišt?m v Mošnov?, pozd?ji p?enesenou na ?ernou louku, avšak archivní prameny z roku 1966 hovo?í o vzniku sochy práv? pro ?ernou louku, ovšem se zna?nými potí?emi, nebo? autor dílo vytvo?il bez souhlasu k realizaci a komise následn? dílo nezkolaudovala pro jeho nízkou um?leckou úrove? (socha však skute?n? jistou dobu stála také na letišti, pokud nešlo o další kopii sochy); ješt? v 90. letech 20. století socha stávala u pavilonu C, pozd?ji polo?ena bez instalace u vedlejšího vstupu do pavilonu A; na p?elomu let 2015/16 autorem vy?išt?na a instalována v tráv? vedle pavilonu A (nedaleko tramvajové trati) – dopln?na však nov? tabulkou udávající dataci 1971; toto?ná plastika v Opav? na Horov? nám.

 • Zdroj ZAO Dílo; PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008; ??astná
 • Sou?adnice 49.832799, 18.292479
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ?erná louka, mezi pavilonem A a tramvajovou tratí
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: socha p?i rušení výstavišt? v 90. letech 20. století voln? umíst?ná v areálu
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek