Jan Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka

 • Název busta Tomáše Garrigua Masaryka
 • Autor Jan Gajda
 • Vznik 2005–2015
 • Typ busta plastika
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka bronzová busta prvního prezidenta od socha?e Jana ?tursy byla zakoupena k dvacetiletému jubileu vzniku republiky a m?la být usazena na trojdílný památník s uvedením ob?tí první sv?tové války od Augustina Handzela ? kv?li pohnutým událostem zá?í 1938 v?ak ji? nebyla instalována a b?hem války byla ukryta; instalace p?ed dív?í obecnou ?kolou se do?kala v roce 1945, ale v 60. letech byla tajn? odstran?na a kamenné bloky uskladn?ny; na po?átku 90. let kamenné bloky instalovány na sou?asném míst? naproti kulturnímu domu a dopln?ny o novou bustu, která v?ak byla ukradena roku 2004; dal?í bustu vytvo?il roku 2005 Jan Gajda (odhalena byla 28. ?íjna 2005) ? p?esto?e ji? nebyla z bronzu, ale z um?lého kamene, byla op?t roku 2006 odcizena; v roce 2015 byla na míst? instalována její kopie, kterou zhotovil Jakub Gajda (toto?ná Gajdova busta p?ed Z? v Kun?icích ? viz heslo)
 • Zdroj SÝKOROVÁ, Hana. Pomníky T. G. Masaryka. Ostrava 2007; LAPISZ, B?etislav. Ve Slezské Ostrav? znovu mají dv? busty prezidenta T. G. Masaryka. Moravskoslezský deník, 14. 1. 2015
 • Sou?adnice 49.859474, 18.329541
 • ?tvr? He?manice
 • Lokalizace p?ed samoobsluhou, naproti Kulturnímu domu na ul. Kon?vova
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek