Augustin Handzel: Památník volnomyšlenká?e Francisca Ferrera

 • Název Památník volnomyšlenká?e Francisca Ferrera
 • Dílo zaniklé
 • Autor Augustin Handzel
 • Vznik 1936
 • Zánik 40. léta 20. století
 • Typ památník plastika
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav odstran?no v b?eznu 1939 a uschováno v m?stském muzeu, dnes v depozitá?i Ostravského muzea
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  polopostava umíst?na v tehdy chátrajícím altánku uprost?ed parku, kde byl za první sv?tové války, roku 1915 instalován velký granát; n?které zdroje hovo?í o d?ev?ném grantáu, do n?ho? se zatloukaly h?ebíky coby vále?né ob?tiny; dle fotografií je však pravd?podobn?jší verze, ?e šlo o skute?ný 42cm granát z kovu, který symbolizoval vále?nou výrobu Vítkovických ?elezáren; polopostava Ferrera ve vyprázdn?ném altánu slavnostn? odhalena 14. dubna 1936 p?i p?íle?itosti ukon?ení mezinárodního kongresu Unie svobodných myslitel? v Praze; Holý v monografii o Handzelovi datuje 1935, ale smlouva o provedení sochy byla uzav?ena teprve koncem ledna 1936 a socha byla ji? v dubnu instalována; jde o chronologicky t?etí Ferrerovu sochu na sv?t?; 1939 socha ukryta (dnes ve sbírkách Ostravského muzea) a památník roku 1945 zbourán

 • Zdroj HOLÝ, Petr. Augustin Handzel. Ostrava 1960; BARCUCHOVÁ, Kate?ina: in Neklidné století. Opava 2015, s. 239?241; https://www.historickaostrava.cz/pamatnik-wehrgranate-42-ve-vitkovicich/
 • Sou?adnice 49.811765, 18.269436
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace n?kdejší Masaryk?v park mezi ul. Halasova a Šalounova
 • zdroj: AMO
  popis: vymodelovaná plastika pro odlití
 • popis: sou?asný stav plastiky ve fondu Ostravského muzea
  foto: Lud?k Wünsch
 • zdroj: AMO
  datum: 1936
 • zdroj: Archiv m?sta Ostravy
  datum: 1936
 • zdroj: archiv Zde?ka Wludyky
  popis: pavilon v parku ješt? s granátem na pohlednici snad z doby první sv?tové války