Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? památník

Miloš Barto?, Konrád Babraj: Památník Miloše Sýkory, 1962–1965 Borek Bayer: Pomník p?íslušník?m Pomocných technických prapor?, 1997 Lukáš Dvorský: Památník ob?tem útoku 10. 12. 2019, 2020 Jakub Gajda: Památník Josefa Sudera, 2023 Jan Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2008 Vladislav Gajda: Památník povodní 1997, 1997 (?) Vladislav Gajda: Památník Petra Bezru?e, 1955 (?) Vladislav Gajda: Památník Jana Švermy, 1973–1974 Vladislav Gajda: Památník stávky na dole Hlubina 1872, 1965 Vladislav Gajda: Haví? v le?áku, 1954–1958 Anton Grath: Pomník Friedricha Schillera, 1905 Karel Gruntorád (dílna): Památník ob?tem první sv?tové války, 1928 Karel Gruntorád (dílna): Pomník ob?tem první sv?tové války, 1924 Augustin Handzel, Ev?en Friedl: Památník osvobození / Vít?zství a Hold Rudé armád?, 1945–1948 Augustin Handzel: Památník umu?eným a padlým za druhé sv?tové války, 1950 Augustin Handzel: Památník volnomyšlenká?e Francisca Ferrera, 1936 Augustin Handzel: Nezapome?! / Pomník ob?tem nacistické persekuce z ?ad justi?ních zam?nstanc?, 1947 Vincenc Havel: busta Antonína Zápotockého, 1974–1975 Vincenc Havel: památník Petra Bezru?e, 1937 Vincenc Havel: Ran?ný / Památník padlým zam?stnanc?m závodu, 1965–1967 Bla?ej Heiser, Otto Cienciala: Památník ob?tem stávky na Dole Trojice 1894, 1965–1966 Karel Ho?ínek: Památník ob?tem holocaustu, 1994 Vojt?ch Ho?ínek, Karel Ho?ínek, Rudolf Dole?al: Petr Cingr, 1981–1986 Antonín Ivanský: Památník odboje, 1961 Antonín Ivanský: Padlým a umu?eným / Památník ob?tem druhé sv?tové války, 1951 Antonín Ivanský: Památník zam?stnanc?m pivovaru padlým za druhé sv?tové války / V mauthausenských drátech, 1947 Antonín Ivanský: Kotlá? / Památník umu?eným d?lník?m Vítkovických ?elezáren / V boji za vlast, 1949 Eva Jan?eková, Ateliér socha?ství Fakulty um?ní Ostravské univerzity: Památník ob?tem holokaustu (šoa), 2017 František Jurá?: Památník ob?tem první sv?tové války, 1931 (?) Bohumil Kafka: Památník Miroslava Tyrše, 1932 Ji?í Klíma: Památník ob?tem komunistické zv?le 1948–1989, 1993 David Kotek: Památník transport? ?id? z Ostravy do Niska, 2008–2010 Stanislav Muller, František Jurá?: Památník ob?tem první sv?tové války se sochami Tomáše Garrigua Masaryka a Antonína Švehly, 1936, 2017 Ji?í Myszak: Památník ob?tem fašismu, 1968–1969 neznámý: památník umu?eným 1939–1945, konec 40. let 20. století (?) neznámý: Pomník Johanna Wolfganga Goetha, 1932 neznámý: Pomník císa?e Františka Josefa I., 1906 neznámý: Památník ob?tem okupace 1939–1945 / Lide, bdi!, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: Památník ob?tem první sv?tové války / Utrpením k svobod?, 1922 neznámý: památník ob?tem první sv?tové války, 1922 Karel Novák, Emil Králí?ek: Vále?ný pomník, 1916 ?en?k Palík: Jan Hus, 1925 Vladimír Pavlica: ozna?ení ob?adní sín? / památník ob?tem druhé sv?tové války, 1983 Julius Pelikán: Památník ob?tem první sv?tové války, 1925 Ladislav ?udovít Pollák: Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce, 1949–1950 Vlasta Provazníková, Alexandr Mrázek: Plamen, 1978 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1973 Radúz Rozhon: Památník 1. ?eskoslovenské smíšené letecké divize v SSSR / Letadlo, 1960–1961 Pavla Sceranková, Ond?ej Buddeus: Památník vále?ným veterán?m, 2020–2022 Rudolf Spá?il, Miloš Axman: Památník budování socialismu / Komunisté, 1974–1977 Jan Šnéberger: Památník Augustina Handzla / Zastavený pohyb, 2018–2019 Josef Št?pánek, Rudolf B?eza: Pomník Petra Cingra, 1921 Václav Švec, Karel Vávra, Jan Jírovec, Karel Gruntorád (dílna): Zborovský památník / Pomník bojiš? první a druhé sv?tové války, 1927 Radim Ulmann, Vincenc Makovský: památník Klementa Gottwalda, 1967–1968 Karel Vašut: Klement Gottwald, 1986 Karel Vávra: Památník osvobození / Památník ob?tem první a druhé sv?tové války, 1946–1950 Karel Vávra, Jan Jírovec, Konrád Babraj: Památník osvobození Rudou armádou / Památník hrdin?, 1945–1947 Karel Vávra, Antonín Kalvoda: Tumba / Památník ob?tem druhé sv?tové války, konec 40. let 20. století (?) Karel Vávra: památník ob?tem první a druhé sv?tové války, 1948 Karel Vávra: Památník padlým horník?m Jámy Šverma, 1951–1952 Karel Vávra: Památník ob?tem druhé sv?tové války, 1945 Karel Vávra: Památník ob?tem sv?tových válek, 1951 Karel Vávra: Památník ob?tem druhé sv?tové války / Padli za vlast, 1949–1950 Karel Vávra: Hrdinové neumírají / Památník padlým a umu?eným, 1949–1950 Karel Vávra: Památník padlým rudoarm?jc?m, 1946 Karel Vávra, Otto Sukup: Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce, 1951 Karel Vávra (?): Pomník ser?anta Nikolaje Ov?inikova, 1945 Rudolf Vávra: Památník ob?tem první sv?tové války, 20. léta 20. století (?) Rudolf Vávra: Památník padlým v první sv?tové válce, 20. léta 20. století (?) Rudolf Vávra: Památník ob?tem první sv?tové války, 1925