Rudolf Spá?il, Miloš Axman: Památník budování socialismu / Komunisté

 • Název Památník budování socialismu / Komunisté
 • Autor Rudolf Spá?il Miloš Axman
 • Vznik 1974–1977
 • Typ památník plastika
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav ?ásti chybí (ruka ?eny s dru?icí, paprsek atomového zá?ení), podstavec siln? zchátralý, místy zcela bez obkladu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  1971 prob?hla sout?? na Památník budování socialismu, ve které nebyla ud?lena první cena, druhou získal tým Ji?ího Myszaka a Radima Ulmanna, jejich? návrh byl vybrán k realizaci (m?lo být u?ito trvanlivých, reprezentativních a zárove? kontrastních materiál? ?uly a bronzu, sou?ástí m?ly být reliéfy, pomníky významných událostí a rovn?? symboly socialismu – srp a kladivo, p?edpokládalo se dokon?ení v roce 1974), 1972 však z d?vodu politických zm?n pozastaveno a po?adováno odvolání nepohodlného Myszaka, Ulmann si m?l vybrat jiného spolupracovníka, co? ale neu?inil, a tak byla akce zrušena a roku 1974 zadána zcela mimo sout?? brn?nskému Miloši Axmanovi, který duplikoval ve v?tším m??ítku své sousoší pro Moravské nám. v Brn? (Komunisté, 1973); sousoší sice vzniklo za tzv. normalizace (slou?ilo ke slavnostnímu shroma??ování) a p?edstavuje zástupné alegorie tehdejší spole?nosti (revolu?ní d?lník, atomový v?dec a ?ena s dru?icí), nicmén? je ve výsledku prosto prvoplánových symbol? doby (srp a kladivo nakonec vynechány, stejn? tak textová slo?ka památníku) a je kvalitn? zpracováno; lidov? p?ezdíváno té? Výbuch (spojení atomového zá?ení a letící dru?ice); Axman autorem sousoší, Spá?il autorem architektury

 • Zdroj ZAO Dílo; Ponzerová; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.793890, 18.248900
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace prostranství naproti Ú?adu m?stského obvodu Jih, k?i?ovatka ul. Horní a Plze?ská
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: Tvar, 1960, ?. 9-10, s. 284
  popis: model realizace p?edstavený na výstav? Jubilejní sout??e 1960 v pra?ském Mánesu