Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? 70.–80. léta 20. století (Epocha vzniku)

1971–1989


Ji?í Alexa: dekorativní st?na a strop, 1989 Miloš Axman: ?ty?i ?eky / Voda ?ivota, 1973 Miloš Axman: Šumná Ostravica, 1980–1981 Konrád Babraj: dekorativní kv?tníky, 1977–1981 Konrád Babraj: Vítání, 1982 Konrád Babraj: Prométheus, 1979–1981 Konrád Babraj: dekorativní m?í?, 1977–1981 Konrád Babraj: pítka a ?ardiniéry, 1980 Konrád Babraj: Rodina, 1981 Vlastimil Bártek: Sluní?ko, 1981 Drahoslav Beran: dekorativní st?na, 1968–1971 Drahoslav Beran: d?licí st?ny, 1980–1981 Drahoslav Beran: reliéf, 1981 Drahoslav Beran: Strom hudby, 1986 Drahoslav Beran: dekorativní m?í?, 1971 Ji?í Bielecki: Šperkovnice / R??e, 1976 Svatoslav Böhm: Signály a impulsy, 1979–1981 Svatoslav Böhm: designové prvky, 1974–1976 Svatoslav Böhm: dekorativní st?na a vlajkosláva, 1978–1982 Svatoslav Böhm: designové prvky, 1982 Eva Bro?ová: Zátiší, 1984 Otto Cienciala: Horník, 1986 Otto Cienciala: Dvojice, 1975 Otto Cienciala: Slune?ní hodiny, 1982–1986 Otto Cienciala: Jádro, 80. léta 20. století (?) Otto Cienciala: Kosmonautika, 2. polovina 80. let 20. století Otto Cienciala: reliéf, 1981 (?) Otto Cienciala: sv?telná plastika / Trojhlava, 1989 Otto Cienciala: sklen?ná dekorativní st?na, 1973 Otto Cienciala: Mu? a ?ena / Tvá?e, 1976 Otto Cienciala: Skalní pr?rva / Fontána, 1982–1986 Otto Cienciala: Kv?t / Banány, 1983–1985 Jaromír Cimbalník: ?lov?k ve výrobním procesu chemie a Chemie jako progresivní zdroj hodnot moderní spole?nosti, 1986 Karel ?ermák, Miloslav Starec, Petr Bauer: ?ivot v míru, 1982–1983 Lumír ?merda: reliéfní sloup, 1973 Lumír ?merda: Amfora, 1981 Lumír ?merda: Doprava, 1980 Lumír ?merda: D?jiny stavitelství a dv? zátiší, 1977 Lumír ?merda: Hornicko-geologická fakulta VŠB, 1980 Lumír ?merda: Ostrava stavitelská, 1978 Lumír ?merda: Telegram / Jubileum, 1976–1977 Lumír ?merda: Sv?t v?dy / Kniha – zdroj poznání, 1975 Miloslav ?tvrtní?ek: Zrození m?sta, 1977–1981 Rudolf Dole?al: ?tená?ka / Dívka s knihou, 1987 Pavel Drda: Ra?te dál!, 1989 Pavel Drda, Martin Ceplecha: Na za?átku bylo kolo / V?deckotechnická revoluce / Letící, 1987–1990 Antonín Drobník: T?i k?iš?álové lustry, 1974–1975 Jaromír Fajkus: Zdraví / Slunce, 1976 Old?ich Fidrich: U?itelka s d?tmi / D?ti – mláde?, 1981–1991 Old?ich Fidrich: Do školy, 1977–1979 Old?ich Fidrich: Chlapec s holubicí, 1973–1974 Old?ich Fidrich: autobusová zastávka, 1974–1977 Václav Fidrich: Vzd?lání, základ pokroku, 1976–1982 Václav Fidrich: busta Klementa Gottwalda, 1982–1983 Václav Fidrich: Haví? / Uvítání do sídlišt?, 1979–1984 Václav Fidrich: Výchova / U?itel s d?tmi, 1973–1974 Václav Fidrich: autobusová zastávka, 1972–1974 Václav Fidrich: autobusová zastávka, 1972–1974 Václav Fidrich: Ob?ané našeho m?sta, 1990 Marie Fidrichová: ?ardiniéry, 1984 Marie Fidrichová: keramický pouta?, 1976–1978 Marie Fidrichová: d?tské h?išt? s kosmickými motivy, 1980–1981 Vladimír Fleissig: fontána, 1975–1981 Jan Gajda: pam?tní deska výstavby Frýdlantských most?, 1982–1986 Jan Gajda: V?ení kov?, 1984 Vladislav Gajda: Mládí / Hlava dívky, 1975–1977 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Mládí a radost, 1980–1981 Vladislav Gajda: Vertikální motiv, 1971–1972 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Hornická rodina / Jistota, 1976–1984 Vladislav Gajda: Mokrý kámen, 1974–1975 Vladislav Gajda: Památník Jana Švermy, 1973–1974 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Ostrava – Volgograd, 1989–1992 Vladislav Gajda, Jan Gajda: ?lov?k socialistické p?ítomnosti a poznání sv?ta, 1982–1983 Vladislav Gajda: fontána, 1976–1981 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Práce a chléb, 1981–1982 Vladislav Gajda: kv?tníková sestava, 1974–1976 Vladislav Gajda: Kv?t / Heraldická r??e, 1975–1976 Vladislav Gajda: Haví? v le?áku / Revolu?ní tradice Slezské Ostravy, 1974–1976 Vladislav Gajda: Oslava ?ivotního prost?edí, 1983–1985 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Stavebnictví, 1983–1984 Vladislav Gajda: Pen??nictví, 1981 Vladislav Gajda: Torzo / Melodie, 1982–1983 Vladislav Gajda, Miloš Barto?: Pam?tní deska Juliu Fu?íkovi, 1985 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Tradice podniku / Symboly chemie, 1982–1984 Vladislav Gajda: Láska, 1987–1988 Vladislav Gajda: D?lnice, 1979–1980 Vladislav Gajda: fontána / Pe?etidlo, 1980 Vladislav Gajda: Pochode?, 1976 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1982–1983 Vladislav Gajda (?): strukturovaná st?na, 1981–1982 (?) Kurt Gebauer: Sedící d?v?e, 1977–1981 Kurt Gebauer: Minikrajina, 1977–1985 Eduard Halberštát: Kamarádi / D?ti, 1983 Pavel Hanzelka: Ptáci a slunce, 1971 Pavel Hanzelka: Princezna, 1973 Pavel Hanzelka: dekorativní zdi, 1973 Pavel Hanzelka: Kohouti, 1979 Pavel Hanzelka: Motýl, 1971 Pavel Hanzelka: P?íroda, 1975 Pavel Hanzelka: keramická mozaika, 1979 Ilja Hartinger: Pr?myslové m?sto / Pr?myslová Ostrava, 1983 Ilja Hartinger: V?deckotechnická spole?nost, 1983 Vincenc Havel: Klement Gottwald, 1971 Vincenc Havel: busta Antonína Zápotockého, 1974–1975 Bla?ej Heiser, Jaroslav Bro?: Rok 1945, 1988–1990 Ji?í Herold, Jan Fišer: orienta?ní grafika a výtvarná symbolika, 1977–1980 Miroslav Holas: ?lov?k a atom, 1986–1987 Miroslav Holas: Dru?ební m?sta, 1982–1983 Stanislav Holý: D?tský sv?t / Duhová brána, 1985–1987 Vojt?ch Ho?ínek, Karel Ho?ínek, Rudolf Dole?al: Petr Cingr, 1981–1986 Pavel Chráska: ?ena – symbol ?ivota a zdraví, 1983–1985 Pavel Chráska: M?j ostravský kraj / Kraj Viléma Závady, 1988 Pavel Chráska: Kv?t, 1982–1985 Jana Chrásková: Sv?t d?tí / Strom, 1975–1976 Jana Chrásková: D?ti a p?íroda / Mládí, radost, p?íroda, 1983–1985 Jana Chrásková: ?ardiniéry, 1983–1987 Jana Chrásková: Volha, 1983 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Kohouti / Ptáci, 1976–1977 Jana Chrásková: ?ardiniéry, 1978–1982 Jana Chrásková: Hornický vývoj Ostravy, 1987–1988 Jana Chrásková: Ostrava, 1985 Jana Chrásková: Kytka, 1979–1983 Jana Chrásková: Ptáci, 1978–1982 Jana Chrásková: Móda, 1988 Jana Chrásková, Pavel Chráska: ?ardiniéry, 1976–1977 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Plody slunného Bulharska, 1987 Antonín Ivanský: D?lník s kamenem, 1981–1986 Antonín Ivanský: Vladimír Ilji? Lenin, 1971–1976 Antonín Ivanský: Mír / Dívka s holubicí, 1986 Gotthard Janda: reliéfní st?na se symbolickým nám?tem krátkého filmu, 1977–1978 Jozef Jankovi?: ?ena p?ed zrcadlem, 1979–1980 Vladimír Janoušek: Ratolest, 1979–1980 Zden?k Jelínek: výtvarn? ?ešená m?í? a reliéf, 1977 Vladivoj Jind?ich: nápis a motiv mineralogie, 1987 Rudolf Jurnikl: zrcadlová st?na, 1977–1978 Václav Kábrt: d?tské h?išt?, 1977–1978 Miloslav Kade?ábek, Jaromír Jakeš, Miloslav Hájek: Shroma??ovací prostor s ?eckým ohn?m, ob?adním stolem a t?i plastiky pro Háj vzpomínek, 1981 ?estmír Kafka: oblouková st?na, 1971–1972 Jaroslav Kapec: Pr?myslová metropole – Ostrava, 1988 Jaroslav Kapec: dv? malované vitrá?e, 1980–1981 Jaroslav Kapec, Radomil Holá?: Dnes a zítra lépe ne? v?era, 1976 Jaroslav Kapec: dekorativní ztvárn?ní pilí?e, 1986–1987 Jaroslav Kapec: Léka? a pacient, 1984 Jaroslav Kapec: Sv?t divadla / Mnohotvárnost ?ivota, 1971 Jaroslav Kapec: Strom ?ivota, 1976–1979 Jaroslav Kapec: Ptáci, 1977 Jaroslav Kapec: Chemie a p?íroda, 1986 Miroslav Karpala, Bronis?aw Firla: vstup do m?sta od Bohumína, 1978–1979 Miroslav Karpala, Bronis?aw Firla: vstup do m?sta od Šenova, 1978–1979 Ji?í Kaš?ák: D?tské h?išt?, 70. léta 20. století Ji?í Kaš?ák: robinsonádní h?išt? Vojáci, 1978 Bronislav Klíma: emblém Domu Potravin, 1975–1976 Ji?í Klíma: Podnikový znak Moravských chemických závod?, 1986 Pavel Klimoš, Radomil Holá?: dekorativní plastika s vlajkoslávou, 1975 Old?ich Kodeš: Sklen?ný strom, 70. léta 20. století (?) Old?ich Kodeš: vitrá?e z leptaných skel, 1978–1979 Josef Kolá?: P?íroda, zdroj poznání / Geologické vrstvy, 1974–1975 Vladimír Kopecký: sklen?ná st?na, 1980 Vladimír Koštoval: busta Georgi Dimitrovova, 1972 Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: památník stavby silnice Výškovická, 1989 Rudolf Kouba: skládací d?licí m?í?, 1982 Rudolf Kouba: Fénix, 1981–1983 Rudolf Kouba: D?tský sv?t, 1984 Rudolf Kouba: fontána, 1981 (?) Rudolf Kouba, Otto Cienciala: Sova, Je?ek a Jablí?ko, 1985 (?) Rudolf Kouba: d?tské h?išt? s pohádkovou tematikou, 1990 Rudolf Kouba: pouta? Vítkovických ?elezáren, 1982 Petr Kracík: Ostrava, 1988 Petr Kracík: P?írodní motiv, 1986 Petr Kracík: Florentská lékárna, 1981 Petr Kracík, Hana Doušanová: Strom ?ivota, 1989 Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1972–1974 Josef Krej?i?ík: výtvarné ?ešení st?ny podchodu, 1971–1972 Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1972–1974 Josef Krej?i?ík (?): autobusová zastávka, 1976 (?) Josef Krej?i?ík (?): autobusová zastávka, 1976 (?) Antonín Kro?a, Zdenek H?la, Ji?í H?la: Mládí, 1985 Luboš Krušina: kovaný ?et?z kašny, 1980 Luboš Krušina, Jaromír Gál: pouta? prodejny nábytku, 1977 Bohumír Krystyn: sklen?ná plastika, 1980 Bohumír Krystyn: d?licí st?na, 1971 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Ptáci, 1980 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Ze ?ivota mladých, 1979–1980 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: U?íme se od p?írody, 1979–1980 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Budulínek, ?ervená Karkulka, Zví?átka a Dome?ky, 1973–1974 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Mládí, ?ivot, p?íroda, 1987 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Chemie v našem ?ivot? / Tv?r?í práce technické inteligence, 1976–1982 Eva Krystynová: Jaro, 1975 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Kohouti, 1978 Miroslav Kubátek: Reliéf a kryt radiátor? v prodejn? fotoateliéru, 80. léta 20. stol. (?) Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: d?licí st?na, 1972 Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: ?ardiniéry a reliéf, 1972 Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: Vlna, 1979–1980 Nad??da Kubinská-Hanáková: svítící medailony, 1986 Zden?k Ku?era: Sm?ry, 1978 Zden?k Ku?era: Pohyb, 1989 Zden?k Ku?era: autobusová zastávka, 1972 Zden?k Ku?era: autobusová zastávka, 1972 Josef Kupka, Rudolf Kouba: vstup do m?sta od Hlu?ína, 1980 Aleš Kv?to?: výtvarn? ?ešený znak, 1978–1979 Aleš Kv?to?: symbol restaurace, 1981 Aleš Kv?to?: Hutní projekt v ostravské aglomeraci, 1978 Aleš Kv?to?: emblémy okrskového st?ediska, 1976–1977 Aleš Kv?to?: Spole?nou cestou / fontána ve vestibulu, 1981 Sylva Lacinová: Kv?t, 1973–1974 Vlasta Lichtágová, Jan Lichtág: Kaktus, 1969–1972 Zden?k Lindovský: m?í?, 1986 Zden?k Má?el, Svatoslav Böhm: dekorativní st?na, 1973 Zden?k Má?el: reliéf, 1971–1972 Lubomír Machá?, L. Ludvík: Voda, zem?, vzduch / ?ty?i ro?ní doby / Vít?zství ?ivota, 1987–1988 Lubomír Machá?: Krása ?eny, 1987–1988 Renata Májková, Ji?í Klíma: robinsonádní h?išt?, 1987 Stanislav Martinec: Hornictví a p?íroda, 1979–1982 Milan Mat?j: osv?tlovací t?lesa v hale a reprezenta?ních prostorách Nové radnice, 1984–1987 Milan Mat?j: osv?tlovací t?lesa, 80. léta (?) Milan Mat?j: zasouvatelná m?í?, 1977–1978 Juraj Mihalík: ?elezni?ní motivy, 1986 Olga Michálková, Ji?í Michálek: art-protis a záv?s pro ob?adní sí? a reprezenta?ní místnost primátora, 1977–1978 Št?pán Mikula: dekorativní zídky s kv?tníky, 1983–1984 Št?pán Mikula: Pomník budování silnice Dopravoprojektem 1963–73, 1973 Št?pán Mikula: fontána, 1976–1977 Št?pán Mikula: Kv?t, 1976–1979 Št?pán Mikula: fontána, 1975–1976 Št?pán Mikula: Kv?ty míru / Jablo?ové kv?ty, 1978–1984 Augustin Milata: Technika, 1980 Josef Mokrá?ek: sklen?ná plastika, 1989 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1987–1988 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1975–1976 Ji?í Myszak: Ruce chrání vodu, 1984 Ji?í Myszak: Sedící dívka, 1978–1980 Ji?í Myszak: Výroba slínku, 1975–1976 Ji?í Myszak: Atomový v?k, 1984–1986 Ji?í Myszak: Stéla, 1970–1973 Ji?í Myszak: Mladí stavba?i / Budovatelé staveb, 1983–1987 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1970–1973 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1983–1984 Ji?í Myszak: fontána, 1979–1982 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1968 Vladimír Navrátil: Mládí a radost / Sedící dívka, 1. polovina 70. let 20. století Zden?k N?me?ek: Rodina, 1988 Zden?k N?me?ek: Rosa, 1985 Vladimír Neuwirt, Zden?k Kupka: vítací pouta? / vstup do m?sta, 1979–1980 Vladimír Neuwirt: Slune?nice, 1980 Vladimír Neuwirt: dekorativní st?na, 1979 neznámý: Kašpárci, 2. polovina 70. let 20. století (?) neznámý: d?tské h?išt? s totemem / Vodník, po?átek 70. let 20. století (?) neznámý: Hodiny, 1975 (?) neznámý: sgrafita moštárny, 1973 (?) neznámý: Rybky, 1976 (?) neznámý: dekorativní m?í?, 70. léta 20. století (?) neznámý: Hory / Fatra, 70.–80. léta 20. století neznámý, Milan Zezula: dekorativní m?í?, 90. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní prvek, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: Šipky / pouta?e Nové huti, 70. léta 20. století (?) neznámý: pouta? Moravských chemických závod?, 1972 (?) neznámý: dekorativní vrata, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: výduch vzduchotechniky, 1984–1987 neznámý: reliéfní parapety balkon?, 70.–80. léta 20. století neznámý: reliéfy s hornickými motivy, 1972–1974 (?) neznámý: Mír d?tem, 2. polovina 70. let 20. století neznámý: Vítkovické stavby, 1986 neznámý: pouta? Metasport, 70. léta 20. století (?) neznámý: reliéfní ztvárn?ní st?ny, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: nápis Olympia, 1977 (?) neznámý, Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: památník stavby silnice Místecká, konec 80. let 20. století neznámý: Lidé Ostravy, 80. léta 20. století (?) Josef Novický: abstraktní reliéf, 1975 Josef Novický: abstraktní reliéf, 1975 Josef Novický: Symboly kultury, 1975 Josef Novický: reliéfy, 1975 Jan Nušl: Odchod, 1980 Vladislav Oslizlok: Poslední horník, 70. léta 20. století (?) Eduard Ov?á?ek: vertikální plastika, 1979 (?) Eduard Ov?á?ek: D?licí st?na s motivy z oblasti d?jin kinematografie, 1976–1979 Eduard Ov?á?ek: dekorativní st?na pro interiér prodejny, 1977–1978 Eduard Ov?á?ek: Gramodeska, 1977–1978 Alena Ov?á?ková: ?ardiniéry, 1975 Vladimír Pavlica: ozna?ení ob?adní sín? / památník ob?tem druhé sv?tové války, 1983 Martin Pawera: Zpr?mysln?ní stavebnictví a ?ivotní prost?edí / Ptáci a Strom, 1985 Zden?k Pokorný: sv?telná plastika ob?adní sín?, 1982–1983 Zden?k Pokorný: vstup do m?sta od Opavy, 1981 Jan Provazník: Sportem ke zdraví, 1974–1976 Vlasta Provazníková, Alexandr Mrázek: Plamen, 1978 František Ronovský: Lidská práce, 1977–1979 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1973 Jaroslav Rusek, Zden?k Ku?era: Slune?ní hodiny, 1976–1977 Jaroslav Rusek: autobusová zastávka, 1972 Jaroslav Rusek, Radomil Holá?: Mír – blaho zem? / Plamen, 1977–1978 Jaroslav Rusek, Zden?k Ku?era: reliéf, 1975–1977 Jaroslav Rusek: sv?telný nápis, 1979 Jaroslav Rusek: dekorativní st?ny, 1974–1975 Jaroslav Rusek: autobusová zastávka, 1972 Mikuláš Rutkovský: Zdraví / Sedící ?ena, 1977–1981 Josef R??i?ka, Karel Haruda: vitrá?ové st?ny a výpln? dve?í, 1988–1992 Miroslav Rybi?ka: Zví?átka, 1982 Miroslav Rybi?ka: Rodina, 1982 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1987–po?átek 90. let 20. století Miroslav Rybi?ka: fontána, 1979–1980 Miroslav Rybi?ka, Jan Rybi?ka: Tanec, 1984–1992 Miroslav Rybi?ka: plakátovací st?ny, 1977–1979 Miroslav Rybi?ka: Historický ková?ský symbol, 1984 Miroslav Rybi?ka: busta Heleny Salichové, 1985 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: informa?ní mapky, 1985–1987 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: výtvarné ?ešení fasády Domu pionýr?, 1978–1979 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: Rytmus pohybu, 1985–1987 Miroslav ?ehula, Václav Fidrich: Rozhovor / Dívka a Chlapec, 1986–1990 Karel ?íhovský: D?ti a p?íroda, 1985–1988 Karel ?íhovský: d?licí st?ny, 1977 Karel ?íhovský: Pták Fénix / egyptský motiv, 1981–1983 Karel ?íhovský: Ostrava, 1988 Karel ?íhovský: Motýl / Sklen?ná r??e, 1986 Karel ?íhovský: P?íroda, 1983 Karel ?íhovský: ?ena s levhartem / egyptský motiv, 1981–1983 Karel ?íhovský: V?da a praxe / Škola a v?da, 1987–1988 Karel ?íhovský: ?lov?k a kniha, 1982 Emil Sedlík: B??ec, 1971–1972 Emil Sedlík: Košíková, 1971–1972 Otakar Schindler: Indiánská vesni?ka, 1971–1972 Otakar Schindler: robinsonádní h?išt?, 1971–1972 Otakar Schindler: robinsonádní h?išt?, 1975–1976 Otakar Schindler: robinsonádní h?išt?, 1974 Ev?en Scholler: osv?tlovací a vlajkové sto?áry, 1975 Ev?en Scholler: Let do vesmíru / Dobývání kosmu, 1987–1988 Ev?en Scholler: Let rack?, 1983–1985 Ev?en Scholler: Kv?ty na uvítanou, 1982–1987 Ev?en Scholler: Ekonomie, spo?ivost, 1984 Ev?en Scholler, Ev?en Kuba: Galerie cti, 1983–1983 Ev?en Scholler: busta kpt. Št?pána Vajdy, 1974 Ev?en Scholler: Tavba I., 1984 Ev?en Scholler, Otto Cienciala: Pramen / Kv?tina, 1976–1978 Ev?en Scholler: Politický symbol, 1981 Ev?en Scholler: fontána, 1985 Ev?en Scholler, Aleš Kv?to?: Slune?ní hodiny, 1979 Ev?en Scholler: Bankovnictví a Spo?ivost, 1981 Ev?en Scholler: ?al, 1983–1987 Ev?en Scholler: Sejf, 1981–1982 Ev?en Scholler: Roh hojnosti, 1979 Ev?en Scholler: Vlasti strom / reliéf a vitrá?e ob?adní sín?, 1983 Ev?en Scholler: emblém restaurace Olympia, 1976–1977 Ev?en Scholler: Voda a my, 1987–1989 Ev?en Scholler: Mlýnský náhon, 1985–1986 Ev?en Scholler: Racek, 1983–1984 Ji?í Sibinský, Petr Sedlík, Miroslav Grabovský: Mír, 1983 Ji?í Sibinský, Petr Sedlík, Miroslav Grabovský: Kovová nást?nná plastika, 1984 Martin Sladký: Vzlet / Rozvoj lidského myšlení, 1973–1974 Rudolf Spá?il, Miloš Axman: Památník budování socialismu / Komunisté, 1974–1977 Aleš Stanovský, Ev?en Scholler: vstup do m?sta od Mošnova, 1980 Aleš Stanovský: nápis a emblém menzy, 1987 Ctirad Stehlík: Mapa sv?ta, 1971 Ctirad Stehlík: 5 keramických reliéf?, 1978–1979 Ctirad Stehlík: Sov?tská m?sta, 1979 Ctirad Stehlík: Rostlinný motiv, 1984 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: keramický reliéf, 1969–1971 Ctirad Stehlík, Milan König: Jiho?eská m?sta, 1976 Ctirad Stehlík: keramický sloup s kv?tiná?i, 1980 Karel Stehlík, Ctirad Stehlík: Ji?ní ?echy, 1975–1976 Daniela Stehlíková, Ev?en Scholler: mobilní kv?tinové stolky, 1981 Daniela Stehlíková: Víno a Flora a fauna obklopující vinici, 1980–1981 Šárka Strnadlová Ksandrová: dekorativní paneau, 1981 Šárka Strnadlová Ksandrová, Zden?k Strnadel: vstup do m?sta od Klimkovic, 1980 Jan Timotheus Strý?ek: Pr?myslová krajina, 1982 Jaroslav Svoboda: osv?tlovací t?lesa, 1984–1986 Rudolf Svoboda: Práce / Nová doba / Nový v?k, 1975–1977 Rudolf Svoboda: busta Václava Ji?ikovského, 1975 Old?ich Šembera: Barevné pohledy / Pohyb v krajin?, 1987 Lumír Šindelá?: medailon, asi 1972 Dagmar Škopová: ?lov?k a p?íroda / Dru?ba, 1988–1989 Ivo Šlosar, Pavel Klimoš: vstup do m?sta od Frýdku-Místku, 1980–1981 Vratislav Šotola: dekorativní paneau se státním znakem, 1977–1978 Josef Špa?ek: D?v?átko, 1975–1976 Josef Špa?ek: Plame?áci, 1972–1975 Karel Št?tká?: Základní kámen sadu Dru?by, 1984–1985 Karel Št?tká?: mozaika a vitrá?, 1982–1985 Karel Št?tká?, Jan Obšil: Voda, 1971 Karel Št?tká?, Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: ?eny s ovocem a ?tená?ka / V lázni a Odpo?inek, 1979–1980 Karel Št?tká?: Pr?myslová Ostrava, 1975–1976 Karel Št?tká?: ?ena a slunce, 1979–1985 Karel Št?tká?: Uhelný kv?t, 1974–1976 Miroslav Štolfa, Antonín Nový: dekorativní výzdoba Domu klenot?, 1975 Marta Taberyová: Rekreace, 1984 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Pastý? s píš?alou, 1978 Dušan Topo?ský: Vln?ní, 1985 Dušan Topo?ský: Mírová píse?, 1985 V?ra Tošenovská: Kytice, 1978 V?ra Tošenovská: Sv?t divadla / Ostrava a divadlo / P?edstavení za?íná, 1984–1986 V?ra Tošenovská: P?íroda, 1980–1983 Josef Treuchel: Geologie / Strom ?ivota, 1986–1987 Radim Ulmann: propaga?ní objekt, 1980 Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka, 1977 (?) Václav Uruba: autobusová zastávka / Kosmonaut letící za sluncem, 1974–1976 Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka, 1977–1979 Václav Uruba: Objevitelé vesmíru / ?lov?k a kosmos, 1974–1975 Jan Václavík: Jaro 30. dubna / Památník osvobození Ostravy 30. dubna 1945, 1987–1988 Jan Václavík: autobusová zastávka, 1972–1974 Jan Václavík: mozaika, 1982 Jan Václavík, Václav Fidrich: K?ídla, 1972 Jan Václavík: R?st, 1970–1971 Jan Václavík: D?tské hry, 1979–1980 Jan Václavík: Sd?lovací prost?edky – aktivní prvek dorozum?ní mezi národy, 1977–1979 Jan Václavík: autobusová zastávka, 1972–1974 Jan Václavík: opona, 1978 Eva Václavková: keramická mozaika, 1976–1978 Ida Vaculková: Noc a den / Jiho?eský motiv, 1975–1976 Pavel Vácha: Krystal, 1984 Karel Va?ura, Vladimír Kopecký, Marian Karel: Pyramida / Informa?ní systémy, 1979–1987 Vratislav Varmu?a: Zrodu pupenu, kolem roku 1976 Vratislav Varmu?a: ?ardiniéry, 1982 Karla Vašicová, Old?ich Vašica, Ji?í Klaška: D?jiny Ostravy, 1974 Aleš Vaší?ek, Jaroslav Matouš, Miloslav Koukolík: Uhelné sloje / Historie a sou?asnost ?ivota na nám?stí Republiky, 1983–1986 Karel Vašut: Klement Gottwald, 1986 Karel Vašut: Vít?zství práce, 1987–1989 Karel Vávra, Alfréd Návrat: pam?tní deska Josefu Kotasovi, 1972–1973 Old?ich Vícha: keramický reliéf pro recepci, 1979 Zden?k Vl?inský: plastická mapa kraje, 1980 Jan Vose?ek: P?írodní motivy, 1982–1984 Jind?ich Wielgus: Zdravé ?ivotní prost?edí / Matka s dít?tem, 1985–1986 Jind?ich Wielgus: Horníci / Práce, 1981 Jind?ich Wielgus: Rodina / Láska, 1981 Jind?ich Wielgus: Lidová píse? / Mládí, 1981 Jind?ich Wielgus: d?ev?né reliéfy, 1970–1976 Vladimír Wimmer, Jan Hána: Atom ve slu?bách ?lov?ka, 1975 Václav Zajíc, Ev?en Scholler, Jan Fišera: d?licí m?í? pro vinárnu, 1980–1982 Miloš Zet: Stojící d?v?e, 1972–1976 Milan Zezula, Jan Václavík: Hrdinství práce / Vítání osvoboditele, 1985 Milan Zezula: mozaika charakterizující práci závodu Elektrotelevizní slu?by, 1974–1975 Milan Zezula: Geologický pr?zkum, 1977–1978 Milan Zezula, Marie U?íková Soukeníková, Jaroslav Hajda: pouta? t?ídy Stalingradských hrdin?, 1984–1985 Milan Zezula, Jaroslav Hajda: Kup?edu – zpátky ni krok, 1983 Marie Zlatníková: busta Jaroslava Vogela, 1973 Olbram Zoubek: Lev, 1978–1979 ?áci ZUŠ, Antonín Gavlas: Barevná a bílá postava, 1988 Pavel František ?aigla: plastika pro ob?adní sí?, 1976–1977 Karel ?aluda: Motýl, 1976–1980 Karel ?aluda: Pen??nictví, 1987–1988 Karel ?aluda: Slezské kolo, 1975 Ji?í ?lebek: Sirény dvacátého století / Karyatidy, 1982–1983