Ji?í Myszak: ?ardiniéry

 • Název ?ardiniéry
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ji?í Myszak
 • Vznik 1968
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ ?ardiniéra
 • Materiál keramika
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? byla zadána zakázka na plastiku a ?ardiniéry, av?ak bez uvedení d?vodu se ji? roku 1975 v pramenech hovo?í pouze o ?ardiniérách; Ponzerová uvádí ?e onou plastikou, kterou cht?l Myszak na sídli?ti Leti?t? umístit, je Torzo III, stojící dnes v zahrad? GVUO (viz heslo, datováno ji? 1964); prameny z roku 1973 v?ak dokládají, ?e po dohod? s arch. Firlou cht?l Myszak vym?nit plastiku Torzo za monumentální Sedící; ani ta v?ak na sídli?t? umíst?na nebyla a dodnes stojí neslepena p?ed domem autora na ul. Razinova v Záb?ehu; jak plastika Sedící, tak ?ardiniéry byly údajn? hotovy ji? roku 1968, ale k osazení ?ardiniér do?lo pro nep?ipravenost stavebního místa teprve roku 1975
 • Zdroj ZAO Dílo; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.782677, 18.256925
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace za blokem dom? na ul. Josefa Kotase
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století (?)
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 70. léta 20. století
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 70. léta 20. století
 • popis: socha Sedící na zahrad? rodinného domu Myszakových, která m?la z?ejm? p?vodn? stát na sídlišti Letišt?
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek