Miroslav Rybi?ka: Zví?átka

 • Název Zví?átka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 1982
 • Zánik 21. století
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál beton
 • Stav odstran?no, zachován pouze velbloud
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka architektonické ?e?ení B?etislav Sle?ka; jednotlivé hrací prvky: slon, ?irafa, velbloud, hroch, nosoro?ec; p?vodn? ozna?ováno p?íslu?ností k jeslím ?. 70, a?koli uvedeno coby robinsonádní h?i?t? pro d?ti ve v?ku 6?12 let
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.840132, 18.268460
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace h?išt? mezi domy na ul. Gen. Píky a Josefa Brabce
 • zdroj: soukromý archiv Eduarda K?iklavy
  datum: 80. léta 20. století
 • zdroj: archiv Ignáce Maslíka
 • popis: Velbloud - poslední zbytek d?tského h?išt? se zví?átky
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: velbloud uprost?ed nového h?išt?
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek