Jaroslav Kapec: Sv?t divadla / Mnohotvárnost ?ivota

 • Název Sv?t divadla / Mnohotvárnost ?ivota
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jaroslav Kapec
 • Vznik 1971
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál d?evo kresba malba
 • Stav odstran?no, dnes ve sbírkách GVUO
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka komise ocenila vysokou um?leckou úrove? díla, které je ?výsti?ným vyjád?ením sv?ta divadla a jeho spojitosti se ?ivotem?; obraz vytvo?en lakem, tu?í a tu?kou na 4 samostatných opracovaných d?ev?ných deskách; celková velikost 275 x 346 cm (jednotlivé ?ásti ?iroké 120, 76, 95 a 55 cm); vzniklo pro foyer Divadla Zde?ka Nejedlého (dnes Antonína Dvo?áka), av?ak realizace byla ji? brzy po vzniku ozna?ena politickými orgány za ne?ádoucí pro daný prostor a p?ibli?n? za rok po instalaci z prostoru odstran?na, 30. listopadu 1972 byl obraz p?eveden do sbírek GVUO; v letech 2014?15 bylo galerií zap?j?eno do interiéru kavárny Elektra
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil technik divadla Milan D?cký; karta sbírkového p?edm?tu GVUO
 • Sou?adnice 49.832726, 18.290878
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace foyer divadla Antonína Dvo?áka