Ev?en Scholler, Aleš Kv?to?: Slune?ní hodiny

 • Název Slune?ní hodiny
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ev?en Scholler Aleš Kv?to?
 • Vznik 1979
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ plastika
 • Materiál beton kov
 • Stav odstran?no 1987
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka v roce 1985 naplánována demontá? plastiky z d?vodu výstavby nové budovy st?ediska dru?ba (dne?ní finan?ní ú?ad) a její p?emíst?ní jinam ? uva?ovalo se o prostoru restaurace Stalingrad na t?íd? Dr. Martínka, pozd?ji o neur?ené lokalit? na území sídli?t? B?lský Les, ale je?t? roku 1993 nebyla plastika instalována (a patrn? k tomu ji? nikdy nedo?lo)
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.787183, 18.256571
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace p?edprostor obchodního centra Hlubina
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 1. polovina 80. let 20. století
  foto: Petr Sikula