Jind?ich Wielgus: d?ev?né reliéfy

 • Název d?ev?né reliéfy
 • Autor Jind?ich Wielgus
 • Vznik 1970–1976
 • Typ reliéf
 • Materiál d?evo
 • Stav 3 v dobrém stavu, 2 zni?eny
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka p?vodn? celkem 5 reliéf?; zadáno ji? 1969, ale schváleno k realizaci teprve 1975, a?koli jeden z dochovaných reliéf? nese dataci 1971; komise p?i kolaudaci ocenila um?leckou kvalitu díla; 2 reliéfy byly uskladn?ny a zni?eny p?i vodovodní havárii ? dle dochované historické fotografie se zdá, ?e jeden ze zaniklých reliéf? byl zcela toto?ného nám?tu jako jeden z dochovaných, pouze jinak zpracován
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo
 • Sou?adnice 49.831952, 18.275494
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace d?tské odd?lení M?stské nemocnice na Fifejdách
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: jeden ze zaniklých reliéf?
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula