Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? reliéf

Josef Axmann: Pam?tní deska zalo?ení Nové radnice, 1928–1929 Josef Axmann: Pam?tní deska o zalo?ení m?sta, 1928–1929 Ji?í Babí?ek: St?elci / Boj v kosmu, 1966–1967 Konrád Babraj: pam?tní deska Emilu Podmolovi, po roce 1945 (?) Konrád Babraj: Rodina, 1981 Borek Bayer: Pomník p?íslušník?m Pomocných technických prapor?, 1997 Václav Bej?ek: Pé?e o zdraví, 1958–1962 B?etislav Benda: Výroba mincí a Výroba bankovek, 1930–1932 Drahoslav Beran: 4 medailony, 1968–1970 Drahoslav Beran: reliéf, 1969 Drahoslav Beran: reliéf, 1966 Drahoslav Beran: Strom hudby, 1986 Drahoslav Beran: U d?bánu, 1970 Drahoslav Beran: dekorativní st?na, 1968–1971 Drahoslav Beran: reliéf, 1981 Ji?í Bielecki: Šperkovnice / R??e, 1976 Svatoslav Böhm: kab?incový reliéf a prostorová komunika?ní grafika, 1969–1971 Svatoslav Böhm: reliéf, 1968 Svatoslav Böhm: Signály a impulsy, 1979–1981 Svatoslav Böhm: d?ev?ný reliéf, 1968–1969 Jaroslav Bro?: Pracovní úsilí a Mírový motiv, 1962–1963 Jaroslav Bro?: reliéf Dolu Odra, nerealizováno Jaroslav Bro?: Laborato?, 1967–1968 Eva Bro?ová: Zátiší, 1984 Rudolf B?eza, Josef Axmann: dekorativní m?í?e balkonových zábradlí, 1928–1929 Miloslav Bublík: Pam?tní deska Josefa Kotka, po roce 1918 Milan Bu?ival: Keramický emblém u vchodu do prodejny Pramen, 1968 Otto Cienciala: Mu? a ?ena / Tvá?e, 1976 Otto Cienciala: Horník, 1986 Otto Cienciala: Kosmonautika, 2. polovina 80. let 20. století Otto Cienciala: Dvojice, 1975 Otto Cienciala: Jádro, 80. léta 20. století (?) Otto Cienciala: sv?telná plastika / Trojhlava, 1989 Otto Cienciala: reliéf, 1981 (?) Otto Cienciala: Pam?tní deska bojovník?m proti fašismu, 1958 Otto Cienciala: abstraktní reliéf, 1961–1964 Emil Cimbura: mramorové mozaiky, 1959 Marek ?íhal: kresba do betonu / dekorativní st?na, 2011 Marek ?íhal: interaktivní podchod, 2013 Lumír ?merda: Sv?t v?dy / Kniha – zdroj poznání, 1975 Lumír ?merda: reliéfní sloup, 1973 Lumír ?merda: Hornicko-geologická fakulta VŠB, 1967 Lumír ?merda: Hornicko-geologická fakulta VŠB, 1980 Lumír ?merda: D?jiny stavitelství a dv? zátiší, 1977 Lumír ?merda, Ev?en Kuba: kinetický reliéf, 1970–1973 Lumír ?merda: Chléb a víno, 1969–1971 Lumír ?merda: Doprava, 1980 Lumír ?merda: Orloj Sn?hurka / Pohádka / ?arovný les, 1970–1971 Lumír ?merda: Amfora, 1981 Lumír ?merda: Ostrava stavitelská, 1978 Lumír ?merda: Telegram / Jubileum, 1976–1977 Pavel Drda: Ra?te dál!, 1989 Pavel Drda, Martin Ceplecha: Na za?átku bylo kolo / V?deckotechnická revoluce / Letící, 1987–1990 Lukáš Dvorský: Památník ob?tem útoku 10. 12. 2019, 2020 Karel Dvo?ák: alegorické dekorativní plastiky, 1922–1924 Old?ich Fidrich: autobusová zastávka, 1974–1977 Václav Fidrich: autobusová zastávka, 1972–1974 Václav Fidrich: autobusová zastávka, 1972–1974 Marie Fidrichová: Zví?ata / výtvarn? ?ešené st?ny, 1965–1968 Jan Gajda, Jakub Gajda: znak T?ebovic, 2004 Jan Gajda: V?ení kov?, 1984 Jan Gajda: pam?tní deska výstavby Frýdlantských most?, 1982–1986 Vladislav Gajda, Miloš Barto?: Pam?tní deska Juliu Fu?íkovi, 1985 Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1967 Vladislav Gajda: Haví? v le?áku / Revolu?ní tradice Slezské Ostravy, 1974–1976 Vladislav Gajda: Melodie hudby, 1989–1990 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Stavebnictví, 1983–1984 Vladislav Gajda: medailon Petra Bezru?e, 1998 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Ostrava – Volgograd, 1989–1992 Vladislav Gajda: Pen??nictví, 1981 Vladislav Gajda: dekorativní st?ny, 1968–1969 Vladislav Gajda: Dobývání uhlí, 1958–1959 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Tradice podniku / Symboly chemie, 1982–1984 Vladislav Gajda: Uhlí a ?elezo / Zrod uhlí, 1968–1972 Vladislav Gajda: Kosmická píse?, 1968–1969 Vladislav Gajda: medailon Julia Fu?íka, 1955 Vladislav Gajda: Vertikální motiv, 1971–1972 Vladislav Gajda: Památník Petra Bezru?e, 1955 (?) Vladislav Gajda: reliéfní st?na, 1966 (?) Vladislav Gajda: Prométheus / Rozmach v?dy, techniky a civilizace, 1968–1973 Vladislav Gajda: medailon Tomáše Garrigua Masaryka, 1998 Vladislav Gajda: dekorativní reliéf, 1967–1969 Vladislav Gajda: Dva emblémy, 1956–1957 Vladislav Gajda: Zrození ?eleza, 1968–1970 Vladislav Gajda (?): strukturovaná st?na, 1981–1982 (?) Antonín Gavlas: Hodiny / Krystaly, 1995 Petr Gavlas: ?ivot t?lem proudící, 2011–2012 Kate?ina Gavlasová: výzdoba kaple, 1995 Kate?ina Gavlasová: Strom ?ivota a Desky zákona, 1990 Anton Grath: Pomník Friedricha Schillera, 1905 Ateliér Gravis: Pam?tní deska Ludvíku Klegovi, 2023 Karel Gruntorád (dílna): Pomník ob?tem první sv?tové války, 1924 Karel Gruntorád (dílna): Památník ob?tem první sv?tové války, 1928 (?) Guštafik: Madona, po?átek 20. stol. (?) Miloslav Hájek: Le?ící ?eny, 1962 Jan Hána: Mate?ství a Mládí, 1958–1960 Augustin Handzel: pam?tní deska Josefu Chalupníkovi, 1931 Augustin Handzel: Památník umu?eným a padlým za druhé sv?tové války, 1950 Augustin Handzel, Ev?en Friedl: Památník osvobození / Vít?zství a Hold Rudé armád?, 1945–1948 Augustin Handzel (?): Atlanti a Karyatidy, 1922–1928 Pavel Hanzelka: Ptáci a slunce, 1971 Pavel Hanzelka: Motýl, 1971 Ji?í Harcuba: pam?tní deska Jaroslavu Koktovi, 2004 Vincenc Havel: památník Petra Bezru?e, 1937 Bla?ej Heiser, Jaroslav Bro?: Rok 1945, 1988–1990 ?estmír Hlavinka: dekorativní st?na v ?ekárn?, 1962–1970 Emanuel Hrbek: Um?ní, Obchod, Pr?mysl, V?da, Energetika a ?ivotní prost?edí, 1930 (?) Roman Chmiel: Ostrovy a oázy, 2005 Roman Chmiel: Kravaty, 2012 Pavel Chráska: M?j ostravský kraj / Kraj Viléma Závady, 1988 Jana Chrásková: Sv?t d?tí / Strom, 1975–1976 Jana Chrásková: Ptáci, 1978–1982 Jana Chrásková: Ostrava, 1985 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Plody slunného Bulharska, 1987 Jana Chrásková: Hornický vývoj Ostravy, 1987–1988 Jana Chrásková: Móda, 1988 Jana Chrásková: D?ti a p?íroda / Mládí, radost, p?íroda, 1983–1985 Jana Chrásková: keramický reliéf, 1990–1992 Jana Chrásková: Volha, 1983 (?) Indruch: Pam?tní deska Ji?ímu Královi, 90. léta 20. století (?) Vja?eslav Irmanov: Hutnictví, Hornictví a Zem?d?lství, 1955–1960 Antonín Ivanský: abstraktní reliéf, 1968 Antonín Ivanský: Pr?zkumný vrt, Zkoumání horniny v laborato?i, Výjev z dolu, Konstrukce mostu a návrat d?lníka dom?, 1956 Antonín Ivanský: Památník zam?stnanc?m pivovaru padlým za druhé sv?tové války / V mauthausenských drátech, 1947 Antonín Ivanský: Padlým a umu?eným / Památník ob?tem druhé sv?tové války, 1951 Antonín Ivanský: Zabra?te válkám / Vietnam, 1958–1959 Antonín Ivanský: Budování Poruby, po?átek 60. let 20. století (?) Antonín Ivanský: Kotlá? / Památník umu?eným d?lník?m Vítkovických ?elezáren / V boji za vlast, 1949 Antonín Ivanský: Památník odboje, 1961 Antonín Ivanský: Památník padlým noviná??m, 1947 Antonín Ivanský: Ptáci / Holubice, 1963 Antonín Ivanský: Padlým za vlast / památník ob?tem druhé sv?tové války, konec 40. let 20. století (?) Jaromír Jan?ík, Otto Cienciala: reliéfní st?na, 1968–1970 Gotthard Janda: reliéfní st?na se symbolickým nám?tem krátkého filmu, 1977–1978 Jozef Jankovi?: ?ena p?ed zrcadlem, 1979–1980 Vladimír Janoušek: Ratolest, 1979–1980 Vladimír Janoušek: Hojnost, 1956 Vladimír Janoušek: D?ti, 1956 Vladivoj Jind?ich: nápis a motiv mineralogie, 1987 Václav Kábrt: Sluní?ko, ? Bohumil Kafka: Památník Miroslava Tyrše, 1932 ?estmír Kafka: oblouková st?na, 1971–1972 Gustav Kafka: Pam?tní deska Františku Sokolu T?movi, 1925–1927 Antonín Kalvoda: Mír / keramický reliéf, 1963–1964 Antonín Kalvoda: reliéf, 1957 Antonín Kalvoda: Hostina, 1957 Antonín Kalvoda: Mládí, 1957–1959 Jaroslav Kapec: Strom ?ivota, 1976–1979 Jaroslav Kapec, Radomil Holá?: Dnes a zítra lépe ne? v?era, 1976 Miroslav Karpala: Znaky, 1967 Jan Kavan: Nová spole?nost / Výstavba m?sta, 1958–1961 Ji?í Kemr: rozety, 1959 Ji?í Klíma: Podnikový znak Moravských chemických závod?, 1986 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1967–1968 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1959–1970 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1963–1964 Anna Klimešová: Krystalizace tvar?, 1989–1990 Jan Koblasa: Schody do nebe, 1964–1965 Jan Koblasa: Pocta Ptolemaiovi, 1965 (?) Zden?k Kolá?ský: pam?tní deska Dobroslavu Lidmilovi, 2010 Jaroslav Koléšek: Tlapákovo náro?í, 2017 Karel Kolumek: Smysly a rozum / Vztah v?dy a p?írodní reality, 1968–1969 Jan Komárek: Hornictví, 1955 (?) Marius Kotrba: Sv. Hedvika Slezská, 1999–2000 Petr Kracík: Florentská lékárna, 1981 Petr Kracík: P?írodní motiv, 1986 Petr Kracík, Hana Doušanová: Strom ?ivota, 1989 Petr Kracík: Ostrava, 1988 Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1972–1974 Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1972–1974 Josef Krej?i?ík (?): autobusová zastávka, 1976 (?) Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Ptáci, 1980 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Kohouti, 1978 Eva Krystynová: Jaro, 1975 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Ze ?ivota mladých, 1979–1980 Miroslav Kubátek: Reliéf a kryt radiátor? v prodejn? fotoateliéru, 80. léta 20. stol. (?) Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: ?ardiniéry a reliéf, 1972 Josef Kubí?ek: Práce v dolech I–III / Haví?i v dolech, 1929 Zden?k Ku?era: autobusová zastávka, 1972 Zden?k Ku?era: autobusová zastávka, 1972 Zden?k Ku?era: Dvojice, 1963–1964 Aleš Kv?to?: emblémy okrskového st?ediska, 1976–1977 Aleš Kv?to?: výtvarn? ?ešený znak, 1978–1979 Osvald Labaj, Marie Krou?ková: reliéf, 1989–1991 Jana Laštovková Bartošová, Karel Kronych: Výroba elekt?iny, 1961–1962 Jan Lauda: Zrození uhlí / Stvo?ení uhlí, 1939–1941 Karel Lenhart: Pam?tní desky revolu?nímu národnímu výboru 1918 a osvobození 1918, 1935 Old?ich Lípa: reliéf ?elní st?ny, 1967–1968 Václav Lokvenc: ?tená?ka / Zamyšlená, 1958–1959 Václav Lokvenc: Dívky / Jaro, Léto, Podzim a Zima, 1960 Zden?k Má?el: reliéf, 1971–1972 Lubomír Machá?, L. Ludvík: Voda, zem?, vzduch / ?ty?i ro?ní doby / Vít?zství ?ivota, 1987–1988 Lubomír Machá?: Krása ?eny, 1987–1988 Ji?í Marek: reliéf, 1991 (?) Stanislav Martinec: Hornictví a p?íroda, 1979–1982 Ladislav Martínek: Kulturní revoluce (Um?ní, Práce, V?da), 1960 Ji?í Masný: Houpa?ka a další d?tské reliéfy, 1995 Juraj Mihalík: ?elezni?ní motivy, 1986 Augustin Milata: designová výzdoba interiér?, 1996–1998 Ji?í Myszak: Horník, 1957 Ji?í Myszak: Podobizny skladatel? a dramatik?, 1955 Ji?í Myszak: pam?tní deska Jo?ce Jab?rkové, 1962 Ji?í Myszak: Mladí stavba?i / Budovatelé staveb, 1983–1987 Ji?í Myszak: Kahan a hornické symboly, 1957 Vladimír Navrátil: Kosmický v?k / Mírové vyu?ití atomové síly, 1959–1963 Zden?k N?me?ek: Rodina, 1988 Vladimír Neuwirt: Slune?nice, 1980 neznámý: Sv. Barbora, 21. století (?) neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: pam?tní deska Tomáši Garriguu Masarykovi, 1936 neznámý: pam?tní deska MUDr. Ludvíku Klegovi, 1936 neznámý: T?ebovická elektrárna, 60. léta 20. století (?) neznámý: Strom, 21. století (?) neznámý: Pomník císa?e Františka Josefa I., 1906 neznámý: V?nec, 1957 neznámý: D?ti, p?elom 19./20. století neznámý: Atlanti, 1925 neznámý: reliéf Zdravotní pé?e a dekorativní výzdoba fasád, 1895–1896 neznámý: Lidé Ostravy, 80. léta 20. století (?) neznámý: Znak m?styse, 1930 neznámý: znak hasi??, 1925 neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: 3 putti, 1911–1913 neznámý: Mládí, Stavitelství, Mate?ství a Obchod, konec 20. let 20. století neznámý: Putti s kv?tinovým košem, 1920 neznámý: Kristus Pantokrator, 80. léta 19. století (?) neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: reliéf, konec 60. let 20. století (?) neznámý: domovní znamení a reliéf, 1955–1957 neznámý: Kristus Pantokrator a chrli?e, p?ed rokem 1893 (?) neznámý: Kocour, Pták a Pes, 50. léta 20. století (?) neznámý: Dívka, Chlapec a ?ena s dít?tem, 1912 neznámý: V?d?ní, 1901 neznámý: Atlanti, 1911 neznámý: D?ti / Jaro, léto, podzim, zima, 1923 neznámý: ?eský lev, 1924 (?) neznámý: Kašpárci, 2. polovina 70. let 20. století (?) neznámý: reliéfy s hornickými motivy, 1972–1974 (?) neznámý: Falco / Herkulovský motiv, Orel nad Ostravou a Sovy, 1922–1926 neznámý: hornické a léka?ské symboly, 1957 (?) neznámý: Gryfové s lyrou, 1922 neznámý: Medailony s putti, 1898 neznámý: Strom vlasti, ? neznámý: Mu? a ?ena, 30. léta 20. století (?) neznámý: Obchod, Setba a Hornictví, 1929 neznámý: Tan?ící, 1902 neznámý: ?ena v loubí, 1903 neznámý: putto s girlandou, 1921 (?) neznámý: Rybá?, Sova a Plamen poznání, 1914 neznámý: památník ob?tem první sv?tové války, 1922 neznámý: Mír d?tem, 2. polovina 70. let 20. století neznámý: Hlava Satyra, 20. léta 20. století neznámý: reliéf, 90. léta 20. století (?) neznámý: Práce a erb, 1902–1903 neznámý: Ková? a Strojník, 1911–1912 neznámý: reliéfy se slovanskými a pta?ími motivy, 1925 neznámý: Erb Bzenc? z Markvartic, 1573 neznámý: Práce, 1922 neznámý: Znak, 1923 neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: Kyti?ka, 1953 (?) neznámý: Práce a Hry / Den horník? a Den d?tí, 1955 V. Novák: And?l, 1910 Josef Novický: Symboly kultury, 1975 Josef Novický: abstraktní reliéf, 1975 Josef Novický: abstraktní reliéf, 1975 Josef Novický: reliéfy, 1975 Jan Nušl: Odchod, 1980 Eduard Ov?á?ek: reliéf, 1967 Eduard Ov?á?ek: K?í? a báse? z jedenácti slov, 2015–2016 Eduard Ov?á?ek: 3 figury, 1968–1970 Eduard Ov?á?ek: Struktura p?dy, 1969–1970 Eduard Ov?á?ek: Mým zám?rem je nemít zám?r, 1965 Eduard Ov?á?ek: Kompozice písma, 1966 Alena Ov?á?ková: reliéf pro kv?tinovou sí?, 1968–1971 Arnošt Paderlík: Kovová opona s reliéfy, 1961 (?) František Paiger: pam?tní deska Františka Sokola-T?my, 2. polovina 20. let nebo 30. léta 20. stol. Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Jaroslav Papoušek: výzdoba mate?ské školy, 1961–1962 Ivan Patúc: Slepá krása, 2009 Vladimír Pavlica, Otto Cienciala: Pe?uj o své zdraví / abstraktní reliéf, 1989–1991 Vladimír Pavlica: ozna?ení ob?adní sín? / památník ob?tem druhé sv?tové války, 1983 Martin Pawera: Kv?t, 1991 Martin Pawera: Zpr?mysln?ní stavebnictví a ?ivotní prost?edí / Ptáci a Strom, 1985 Julius Pelikán: reliéfy, 1927–1929 Damian Pešan: P?edávání zkušeností, 1956 Otakar Petroš: Vzd?lání, zábava, pou?ení / Kulturní revoluce, 1960–1961 (?) Ji?í Plieštik: fontána a ?asová osa, 2006–2007 Rudolf Prokop, Hugo Demartini: puklicový reliéf, 1967 Rudolf Prokop, Rudolf Kouba: abstraktní reliéf, 1968–1969 Ivo P?íleský: reliéf, 1972 Ivan Racek, Vja?eslav Irmanov: 7 reliéf?, 1967–1968 (?) Ferdinand Reichert: dekorativní reliéfy, 1911 Vladimír Relich: Hrající si d?ti, 1957–1958 RS (?): Produkty mostárny, 1968 Jaroslav Rusek, Radomil Holá?: Mír – blaho zem? / Plamen, 1977–1978 Jaroslav Rusek: autobusová zastávka, 1972 Jaroslav Rusek: autobusová zastávka, 1972 Jaroslav Rusek, Zden?k Ku?era: reliéf, 1975–1977 Miroslav Rybi?ka, Otto Cienciala: 3 reliéfy pro prodejny, 1958–1962 Miroslav Rybi?ka, Jan Rybi?ka: Tanec, 1984–1992 Miroslav Rybi?ka: Rodina, 1982 Miroslav Rybi?ka: Historický ková?ský symbol, 1984 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: informa?ní mapky, 1985–1987 Karel ?íhovský: Motýl / Sklen?ná r??e, 1986 Karel ?íhovský: Škola hrou / Škola a p?íroda / V?ci kolem nás, 1989–1990 Vojt?ch Sapík: Vzd?lání, 1908 Vojt?ch Sapík: Nová doba, V?d?ní a busta Jana Amose Komenského, 1908 Vojt?ch Sapík (?): Píle a Moudrost, 1894 nebo 1920 (?) Vojt?ch Sapík (?): Píle a Moudrost, 1894 nebo 1920 (?) Petr Sedlík: Vlny / dekorativní reliéf, 1995 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1961–1964 Ev?en Scholler: Sejf, 1981–1982 Ev?en Scholler: Ekonomie, spo?ivost, 1984 Ev?en Scholler: Mlýnský náhon, 1985–1986 Ev?en Scholler: Let rack?, 1983–1985 Ev?en Scholler: Tavba I., 1984 Ev?en Scholler: Roh hojnosti, 1979 Ev?en Scholler: Kv?ty na uvítanou, 1982–1987 Ev?en Scholler: Bankovnictví a Spo?ivost, 1981 Ji?í Sibinský, Petr Sedlík, Miroslav Grabovský: Mír, 1983 Ji?í Sibinský, Petr Sedlík, Miroslav Grabovský: Kovová nást?nná plastika, 1984 Jan Simota: Oslava hornické práce, 1955 Jan Simota: Oslava hutnické práce, 1955 Jan Simota, Jan Kavan: V?da, Práce a Um?ní, 1955–1956 Aleš Stanovský: nápis a emblém menzy, 1987 Ctirad Stehlík: 5 keramických reliéf?, 1978–1979 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: keramický reliéf, 1968–1969 Ctirad Stehlík: keramický sloup s kv?tiná?i, 1980 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: keramický reliéf, 1969–1971 Ctirad Stehlík: Rostlinný motiv, 1984 Ctirad Stehlík: Sov?tská m?sta, 1979 Karel Stehlík, Ctirad Stehlík: Ji?ní ?echy, 1975–1976 Daniela Stehlíková: Víno a Flora a fauna obklopující vinici, 1980–1981 Jan Václav Straka: emblémy portálu divadelní scény / Pokrokové tradice ?eské divadelní tvorby od Tyla k sou?asnosti, 1960 Jan Václav Straka: reliéf, 1966–1969 Vojt?ch Sucharda, Stanislav Sucharda: ?ena nad pramenem, 1908–1909 (?) Jaroslav Šajn: reliéf a sto?ár, 1962 Lumír Šindelá?: medailon, asi 1972 Lumír Šindelá?: Medailon k výro?í 50 let zalo?ení ?eskoslovenska, 1968–1969 Lumír Šindelá?: Medailon k výro?í zalo?ení m?sta Ostravy, 1968–1969 Antonín Šir??ek: Pr?mysl, Zem?d?lství a Znak Ostravy, 1959 Antonín Šir??ek: Vstup do m?sta, 1957 Dagmar Škopová: ?lov?k a p?íroda / Dru?ba, 1988–1989 Josef Št?pánek, Rudolf B?eza: Pomník Petra Cingra, 1921 Karel Št?tká?, Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: ?eny s ovocem a ?tená?ka / V lázni a Odpo?inek, 1979–1980 J. Štípek (?): Orel, Aeskulapus a ?ena s hmo?dí?em, 1924 J. Štípek (?): Práce v dole, 1923–1934 Miroslav Štolfa, Antonín Nový: dekorativní výzdoba Domu klenot?, 1975 Václav Švec, Karel Vávra, Jan Jírovec, Karel Gruntorád (dílna): Zborovský památník / Pomník bojiš? první a druhé sv?tové války, 1927 Marta Taberyová: Rekreace, 1984 Bed?ich Augustin Tkaczyk: reliéf, 1962–1963 Dušan Topo?ský: Mírová píse?, 1985 Dušan Topo?ský: Vln?ní, 1985 V?ra Tošenovská: Ryby, 1967–1969 Radim Ulmann: dekorativní ze?, 1968–1969 Václav Uruba: abstraktní reliéf, 1967–1968 Václav Uruba: autobusová zastávka / Kosmonaut letící za sluncem, 1974–1976 Václav Uruba: Strom ?ivota, 1967–1968 Václav Uruba: D?tské skláda?ky, 1966 Václav Uruba: naddve?ní reliéfy, 1967–1968 Václav Uruba: reliéfní st?na, 1965 Jan Václavík: Jaro 30. dubna / Památník osvobození Ostravy 30. dubna 1945, 1987–1988 Jan Václavík: R?st, 1970–1971 Jan Václavík: autobusová zastávka, 1972–1974 Jan Václavík: autobusová zastávka, 1972–1974 Ida Vaculková: Noc a den / Jiho?eský motiv, 1975–1976 Pavel Vácha: Krystal, 1984 Rudolf Valenta: Ohe?, 1968–1970 Vratislav Varmu?a: Škola – základ ?ivota, 1991–1993 Vratislav Varmu?a: Zrození kv?tu, 1966–1970 Vratislav Varmu?a: Pam?tní deska ob?tem komunistické totality, konec 90. let 20. století (?) Karel Vašut: Vít?zství práce, 1987–1989 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Drama a Opera, 1954–1955 Karel Vávra: Haví?, 1961 Karel Vávra: Práce a hry, 1956 Karel Vávra: Pam?tní deska Janu Prokešovi, 1938 Karel Vávra: Píse? domova, 1960 Karel Vávra, Jan Jírovec, Konrád Babraj: Památník osvobození Rudou armádou / Památník hrdin?, 1945–1947 Karel Vávra: Mu? a ?ena / Geodet a stavitelství, 1958 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Drama a Opera, 1954 (?) Karel Vávra: Pam?tní deska Miloši Sýkorovi, 1947 Karel Vávra: Horník, Sb?ra?ka jablek, Sléva? a ?ne?ka, 1955–1956 Karel Vávra: Stava?i, 1961 Karel Vávra: Soutok ?ek, 1968 Karel Vávra: Práce a v?da, Hornictví, Chemie, Um?ní, Energetika, Potraviná?ství, 1955–1956 Karel Vávra: 12 znamení zv?rokruhu a Noc a den, 1956–1957 Karel Vávra: památník ob?tem první a druhé sv?tové války, 1948 Karel Vávra: Památník padlým rudoarm?jc?m, 1946 Karel Vávra: Pam?tní deska ob?tem nacismu, 1948 Karel Vávra: Zdraví, 1961–1962 Karel Vávra: reliéf pro východní vrátnici, 1959 Karel Vávra, Alfréd Návrat: pam?tní deska Josefu Kotasovi, 1972–1973 Karel Vávra: Matka Zem?, 1961–1964 Karel Vávra: Tan?ící d?ti, 1957 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Pam?tní deska umu?eným p?íslušník?m bezpe?nostních sbor?, 1969–1970 Karel Vávra (?): pam?tní desky Františku Holubovi a Františku Hozovi, 1946 Rudolf Vávra: Památník ob?tem první sv?tové války, 20. léta 20. století (?) Rudolf Vávra: Památník ob?tem první sv?tové války, 1925 Old?ich Vícha: keramický reliéf pro recepci, 1979 Josef Vitvar: reliéfy na atice, 1956 (?) Zden?k Vl?inský: plastická mapa kraje, 1980 Ludvík Voneš: ?elezárny, 1964–1965 Jan Vose?ek: P?írodní motivy, 1982–1984 Ji?í Vyvial: ?as, Sou?ení, Te?, Osud, 2005 Jind?ich Wielgus: Lidová píse? / Mládí, 1981 Jind?ich Wielgus: d?ev?né reliéfy, 1970–1976 Jind?ich Wielgus: Rodina / Láska, 1981 Jind?ich Wielgus: Horníci / Práce, 1981 Vladimír Wimmer, Jan Hána: Atom ve slu?bách ?lov?ka, 1975 František Zdrálek (?): pam?tní deska Gabrielu Stalmachovi, 1935 František Zdrálek (?): Padlým hrdin?m u Zborova / pam?tní deska padlým legioná??m, 1935 (?) Josef František ?ák: Múza a Merkur / Um?ní a obchod, 1926 Karel ?aluda: Pen??nictví, 1987–1988 Helena ?elezná: Hudba a Drama / Báj o Orfeovi, 1907 František ?emli?ka: dekorativní reliéf, 1962 František ?emli?ka: reliéfy v jídeln?, 1962 František ?emli?ka: Úroda a Technika, 1959