Vincenc Havel: památník Petra Bezru?e

 • Název památník Petra Bezru?e
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vincenc Havel
 • Vznik 1937
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ památník reliéf
 • Materiál bronz ?ula
 • Stav reliéf odcizen, památník zanedbán
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka pomník vznikl dle památe?ního textu na jeho zadní stran? k oslav? Bezru?ových sedmdesátin (inicioval ?enský odbor Slezské Matice osv?ty lidové) a stával p?vodn? u budovy m?stských ?kol na ulici T??ínská (nedaleko slezskoostravské radnice); jeliko? tato budova byla n?kdy b?hem druhé sv?tové války demolována, do?lo patrn? k p?esunu do Tylova sadu na ul. Chitussiho; nedaleký uhelný d?l získal roku 1946 jméno po známém básníkovi, a tak byl pozd?ji památník p?esunut p?ed vjezd do Dolu Petr Bezru? (datace tohoto p?esunu je v?ak nejasná ? a?koli Pi?to? uvádí rok 1975, Vose?ková zmi?uje, ov?em chybn? jako rok vzniku, rok 1965; pro tento rok skute?n? archivní prameny dokládají vypsání jakési u??í socha?ské sout??e pro D?l Petr Bezru?, av?ak zále?itost není v zápisové knize blí?e specifikována a pozd?ji se ji? v zápisech nevyskytuje); v 80. letech 20. století byl pomník posunut sm?rem k budov? po pravé stran? vjezdu do areálu z d?vodu výstavby k?i?ovatky
 • Zdroj PI?TO?, ?eslav. D?l Petr Bezru? byl nejhlub?ím v republice. Slezskoostravské noviny, duben 2014; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.842189, 18.305530
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace napravo od vjezdu do areálu Dolu Petr Bezru?
 • P?vodn?
  Magdalény Dobromily Rettigové 1199/5, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?eská republika
  Kelti?kova 137/4, 710 00 Slezská Ostrava, ?esko
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 90. léta 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: pomník v par?íku p?ed Dolem Petr Bezru?
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  popis: umíst?ní pomníku v parkov? upraveném p?edprostoru dolu
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO, Sbírka fotografického materiálu a pohlednic
  popis: pomník p?i odhalení na p?vodním míst? p?ed m?stskými školami na Slezské Ostrav?
  datum: 1937