Rejst?íky ? T?íd?ní dle ?tvrtí ? Slezská Ostrava

Ji?í Babí?ek: Smrt, 1964–1970 Ji?í Babí?ek: Tribunové lidu, 1968–1974 Miloš Barto?, Konrád Babraj: Památník Miloše Sýkory, 1962–1965 Drahoslav Beran: reliéf, 1981 František Burant: sklen?né vitrá?e smute?ní sín?, 1962–1968 Otto Cienciala: Jádro, 80. léta 20. století (?) Otto Cienciala: Kosmonautika, 2. polovina 80. let 20. století Otto Cienciala: Davidova hv?zda, 1966 Otto Cienciala: Horník, 1986 Lumír ?merda: Hornicko-geologická fakulta VŠB, 1967 Old?ich Fidrich: autobusová zastávka, 1974–1977 Bronis?aw Firla: pouta? Teplotechny, 1968 Vladislav Gajda: Haví? v le?áku / Revolu?ní tradice Slezské Ostravy, 1974–1976 Vladislav Gajda: Pochode?, 1976 Mira Haberernová Tran?íková: Odchod, 1966–1970 Augustin Handzel, Ev?en Friedl: Památník osvobození / Vít?zství a Hold Rudé armád?, 1945–1948 Augustin Handzel: ?ena a Mu? / Nad?je a Osud, 1924–1925 Vincenc Havel: památník Petra Bezru?e, 1937 Bla?ej Heiser, Otto Cienciala: Památník ob?tem stávky na Dole Trojice 1894, 1965–1966 ?estmír Hlavinka: dekorativní st?na v ?ekárn?, 1962–1970 Jana Chrásková: Hornický vývoj Ostravy, 1987–1988 Jozef Jankovi?: ?e?tí and?lé, 1965–1970 Vladimír Janoušek: Ratolest, 1979–1980 Vladimír Janoušek: reliéfní plastika p?ed ob?adní síní, 1962–1968 Miloslav Kade?ábek, Jaromír Jakeš, Miloslav Hájek: Shroma??ovací prostor s ?eckým ohn?m, ob?adním stolem a t?i plastiky pro Háj vzpomínek, 1981 Jaroslav Kapec: Pr?myslová metropole – Ostrava, 1988 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: vstupní brána, 1965–1969 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1959–1970 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: H?bitovní stéla, 1959–1970 Petr Kracík: Ostrava, 1988 Antonín Kro?a, Zdenek H?la, Ji?í H?la: Mládí, 1985 Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: ?ardiniéry a reliéf, 1972 J. Lokša: plot Teplotechny, 1968 Jan Bogy Lörincz: Ze? našeho kmene / Ze? záznam?, 2022 Lubomír Machá?, L. Ludvík: Voda, zem?, vzduch / ?ty?i ro?ní doby / Vít?zství ?ivota, 1987–1988 Lubomír Machá?: Krása ?eny, 1987–1988 Milan Mat?j: osv?tlovací t?lesa, 80. léta (?) Št?pán Mikula: fontána, 1976–1977 Št?pán Mikula: fontána, 1975–1976 neznámý: sv. Jan Nepomucký, p?ed rokem 1791 neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: Mládí, Stavitelství, Mate?ství a Obchod, konec 20. let 20. století neznámý: malí?ská výzdoba Dolu Petr Bezru?, ??? neznámý: Smutek / ?al, 1935 neznámý: Obchod, Setba a Hornictví, 1929 neznámý: Kašpárci, 2. polovina 70. let 20. století (?) neznámý: Atlanti, 1925 Jan Nušl: dekorativní st?na a m?í? ve výkropní kapli, 1962–1968 Jo Oda: bez názvu / P?esýpací hodiny, 1967 Eduard Ov?á?ek: 3 figury, 1968–1970 René Roubí?ek: ?elní sklen?ná st?na výkropní kaple, 1962–1968 René Roubí?ek, František Burant: vstupní dve?e do malé a velké ob?adní sín?, 1970 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1958 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1973 Jaroslav Rusek, Zden?k Ku?era: Slune?ní hodiny, 1976–1977 Karel ?íhovský: Ostrava, 1988 Otakar Schindler: Let do vesmíru / Sputnik / Úsp?chy soudobé kosmonautiky, 1961 Jaroslava Schindlerová: dekorativní plastika, 1962 Vojt?ch Sucharda, Stanislav Sucharda: ?ena nad pramenem, 1908–1909 (?) Václav Šafá?, Pavel Hanzelka: pouta? prodejny, 1968–1970 Ladislav Šaloun: Pr?mysl a Zem?d?lství, 1928–1929 Jan Šnéberger: Pam?tní deska Zde?ku Jirotkovi, 2015–2016 Jan Šnéberger: Památník Augustina Handzla / Zastavený pohyb, 2018–2019 Josef Špa?ek: Labut?, 1960 Josef Št?pánek, Rudolf B?eza: Pomník Petra Cingra, 1921 V?ra Tošenovská: mozaika, 1967–1968 Radim Ulmann, Otakar Schindler: dekorativní st?na nad katafalkem, 1962–1968 Václav Uruba: autobusová zastávka / Kosmonaut letící za sluncem, 1974–1976 Marcela Valentová, Rudolf Valenta: dekorativní st?na, 1969–1971 Karel Vávra: Hrdinové neumírají / Památník padlým a umu?eným, 1949–1950 Karel Vávra, Antonín Kalvoda: Tumba / Památník ob?tem druhé sv?tové války, konec 40. let 20. století (?) Karel Vávra: Pam?tní deska Miloši Sýkorovi, 1947 Karel Vávra, Alfréd Návrat: pam?tní deska Josefu Kotasovi, 1972–1973 Rudolf Vávra: Památník padlým v první sv?tové válce, 20. léta 20. století (?) Milan Zezula: vrata ?idovského h?bitova, 1967