Anton Grath: Pomník Friedricha Schillera

 • Název Pomník Friedricha Schillera
 • Dílo zaniklé
 • Autor Anton Grath
 • Vznik 1905
 • Zánik 40. léta 20. století
 • Typ památník reliéf
 • Materiál bronz kov kámen
 • Stav odstran?no asi po roce 1945
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  odhalen 14. 5. 1905; pomník stával uprost?ed par?íku, který se rozkádal po severní stran? N?meckého domu, v místech pozd?jší m?stské spo?itelny (dnešního obvodního ú?adu); jeliko? budova spo?itelny byla zbudována v letech 1928-30, musel být památník ji? tehdy p?emíst?n (snad do zahrady za N?meckým domem); odstran?n patrn? a? po roce 1945; Anton Grath je rovn?? autorem Schillerovy busty v rakouském Villachu

 • Zdroj fotoarchiv OM
 • Sou?adnice 49.834212, 18.289057
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace v Schillerov? parku p?i n?kdejším N?meckém domu
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
 • zdroj: soukromá sbírka Zde?ka Wludyky
  popis: pohlednice vydaná p?i p?íle?itosti odhalení památníku s uvedením autora
 • zdroj: soukromá sbírka Zde?ka Wludyky