neznámý: Hlava Satyra

 • Název Hlava Satyra
 • Autor neznámý
 • Vznik 20. léta 20. století
 • Typ plastika architektonická reliéf
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? patník u sloupu zahrady za budovou ?ivnostenské, dnes Komer?ní banky, co? by sv?d?ilo pro autorství Karla Dvo?áka, který socha?sky vyzdobil pr??elí banky (tomu autorsky p?isuzuje Vose?ková a datuje 1924); po p?ístavb? moderního k?ídla banky na po?átku 80. let plot zru?en a plastika umíst?na u sloupu v podchodu nové budovy (umíst?ní a renovaci plastiky provedl Jan Gajda); roku 2018 p?emíst?no p?i oprav? piazzetty p?ed bankou na sou?asné místo na náro?í betonových lavi?ek u tramvajové zastávky Elektra; ??astná zmi?uje sochu dvakrát ? poprvé u záznamu Dvo?ákovy výzdoby ?ivnostenské banky, podruhé jako samostatné heslo a p?ekvapiv? o ní hovo?í jako o sou?ásti vedlej?í Union banky a p?isuzuje Augustinu Handzelovi (datace 1928); a?koli je dle dobových pohlednic zjevné sep?tí s ?ivnostenskou bankou, autora plastiky jednozna?n? ur?it nelze (m??e jím být rovn?? t?etí osoba)
 • Zdroj ??astná; Vose?ková; ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.834961, 18.287729
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace náro?í betonových lavi?ek u tramvajové zastávky Elektra
 • popis: sou?asné umíst?ní díla u lavi?ek piazzety
  datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: sou?asné umíst?ní díla
  datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: umíst?ní v pr?chodu banky
  datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: umíst?ní v pr?chodu banky
  datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní hlavy satyra v pozici patníku na náro?í plotu