Karel Vávra, Jan Jírovec, Konrád Babraj: Památník osvobození Rudou armádou / Památník hrdin?

 • Název Památník osvobození Rudou armádou / Památník hrdin?
 • Autor Karel Vávra Jan Jírovec Konrád Babraj
 • Vznik 1945–1947
 • Typ památník plastika reliéf
 • Materiál bronz ?ula
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  slavnostní odhalení památníku se sousoším 29. 4. 1947 v 17 hodin (p?edtím na hotové architektu?e bez sousoší pouze váza na pietní ohe?); autory p?vodní koncepce památníku jsou Jan Jírovec (architektura) a Karel Vávra (socha?ská slo?ka); nakonec Vávra realizoval pro nedostatek ?asu jen reliéfy Boj a Ob??  a autorem úst?edního sousoší se stal Konrád Babraj (figury vojáka a d?lníka modeloval podle scénografa Otakara Schindlera a svého bratra Bo?ivoje); p?vodní Vávr?v návrh sousoší dokládají fotografie ve sbírkách Slezského zemského muzea, z nich? jedna zobrazuje model sousoší v jiné variant? (voják h?ímající za?atou p?stí nad hlavou, který vede po svém boku nahého d?lníka s kladivem v p?ek?í?ených rukou a hlavou pozdvi?enou nahoru do strany), druhá pak model památníku ozna?ený jako "p?vodní návrh" s vro?ením 1945, kde je tento model uplatn?n; jde tedy o p?vodní Vávr?v návrh, který Babraj ve výsledku výrazn? prom?nil; sou?ástí památníku mauzoleum 656 sov?tských voják?, 5 ?eskoslovenských tankist? a 9 padlých civilist?; 1971 p?ibyly pam?tní desky gen. Andreje Ivanovi?e Jeremenka a Josefa Kotase od Karla Vávry (architektonické ?ešení Alfréd Návrat); 1975 rekonstrukce pod vedením Karla Vávry a dopln?ní o nádobu na v??ný ohe? od Miroslava Rybi?ky (architektonická spolupráce Josef Hrejsemnou; b?hem rekonstrukce instalováno sousoší mezi památníkem a branou na provizorním podstavci); národní kulturní památka

 • Zdroj poz?stalost Karla Vávry v dr?ení Marka Penhakera; BÁRTKOVÁ, Marcela. ?ivot a dílo socha?e Karla Vávry. Diplomová práce Pedagogické fakulty v Ostrav?, 1987; STRAKO?, Martin. Nová Ostrava a její satelity. Ostrava 2010, s.89-99; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.850017, 18.291130
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Komenského sady
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: reliéf Ob??
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: reliéf Boj
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: práce na hlin?ném modelu 1 : 1 pro odlití plastiky do bronzu
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: Karel Vávra (nalevo) a Konrád Babraj (uprost?ed ve vojenském) p?i realizaci plastiky
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: instalace sochy na památník
  datum: 1947
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: pozvánka na slavnostní odhalení památníku
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: provizorní instalace sousoší mezi památníkem a bránou do parku z?ejm? v dob? oprav památníku