Rudolf Prokop, Rudolf Kouba: abstraktní reliéf

 • Název abstraktní reliéf
 • Dílo zaniklé
 • Autor Rudolf Prokop Rudolf Kouba
 • Vznik 1968–1969
 • Zánik neov??eno
 • Typ reliéf
 • Materiál d?evo kov
 • Stav ???
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka kazetový reliéf se st?ídáním konvexn? a konkávn? prohnutých díl? r?zných barev; p?vodn? m?l zakázku provést Antonín Ivanský, ale jeliko? nep?edlo?il komisi návrhy díla, byl úkol p?edán Rudolfu Prokopovi, ten v?ak je?t? p?ed realizací onemocn?l a p?enechal realizaci Rudolfu Koubovi, který dílo dokon?il po Prokopov? smrti; komise p?i kolaudaci vyslovila své uspokojení s kvalitou realizace
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.813728, 18.260430
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace Vítkovické ?elezárny, hala ve 3. pat?e výpo?etního st?ediska