neznámý: K?est Krista / Sv. Jan K?titel

 • Název K?est Krista / Sv. Jan K?titel
 • Autor neznámý
 • Vznik 1817
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka pam?tní tabule hovo?í o zni?ení sochy p?i osvobozovacích bojích roku 1945 a její následné obnov? ? z dochované fotodokumentace ale vyplývá, ?e po válce vznikla um?lecky ne p?íli? zda?ilá replika; v roce 1993 do?lo k jejímu nahrazení sou?asnou, um?lecky zda?ilej?í plastikou, která vznikla nejspí? dopln?ním p?vodního torza zni?ené sochy (restauroval Alois Hlubek); socha je oproti svému p?vodnímu umíst?ní posunuta v d?sledku vzniku nové silnice z let 1987?1992); podstavec je novodobý, p?vodní nápis o po?ízení proveden v nové mramorové desce (dnes ji? také ?patn? ?itelný): ?Tato figura jest postawena ke cti a chwále sw. Jana K?titele od fundátora Jana Ka?erka miná?e pet?kowického, Tereziú, man?elkú jeho 13. ?erwna 1817?; po jistou dobu byla pod touto deskou umíst?na je?t? jedna pam?tní tabule s nápisem: ?Zni?ena frontovými boji 1945. Obnovena jednotou ?sl. Orla Pet?kovice?, která v?ak byla pozd?ji odstran?na; socha naposledy restaurována roku 2017
 • Zdroj fotoarchiv AMO; kronika obce Pet?kovic
 • Sou?adnice 49.867293, 18.255179
 • ?tvr? Pet?kovice
 • Lokalizace k?i?ovatka ul. Hlu?ínská a Pet?kovická
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: kronika obce Pet?kovic
  popis: z?ejm? p?vodní socha, zni?ená na konci války, kterou Alois Hlubek roku 1993 doplnil do dnešní podoby
 • zdroj: kronika obce Pet?kovic
  popis: slavnostní instalace znovuobnovené sochy v roce 1993 za ú?asti starosty Pet?kovic Güntera Michalíka
  datum: 1993
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: dnes nedochovaná socha, která se zdá být neum?lou kopií zni?ené sochy
  foto: Hana Kunzová