Rejst?íky ? T?íd?ní dle ?tvrtí ? Záb?eh nad Odrou

Ji?í Babí?ek: Polopostava, 1967–1972 Konrád Babraj: Prométheus, 1979–1981 Drahoslav Beran: 4 medailony, 1968–1970 Ji?í Bielecki: Šperkovnice / R??e, 1976 Svatoslav Böhm: reliéf, 1968 Svatoslav Böhm: designové prvky, 1974–1976 Otto Cienciala: Kv?t / Banány, 1983–1985 Otto Cienciala: prostorová kompozice / Kormidlo / Globus, 1967 Otto Cienciala: dekorativní st?na, 1967 Lumír ?merda, Bronis?aw Firla (?): ?ešení fasády, 1969–1970 Lumír ?merda, Bronis?aw Firla: fontána, 1970–1971 Ji?í Jaromír Drozd: ?ty?i ro?ní období / Lidová zábava / Tane?ní motivy, 1958–1960 Václav Fidrich: Slun?ní, 1995–1997 Václav Fidrich: Výchova / U?itel s d?tmi, 1973–1974 Václav Fidrich: Vzd?lání, základ pokroku, 1976–1982 Marie Fidrichová: d?tské h?išt? s kosmickými motivy, 1980–1981 Antonie Gabánková Laníková: D?tské hry, 1956 (?) Antonie Gabánková Laníková: D?tské hry, 2. polovina 50. let 20. století Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1957 Vladislav Gajda: Melodie hudby, 1989–1990 Vladislav Gajda: Láska, 1987–1988 Augustin Handzel: pam?tní deska Josefu Chalupníkovi, 1931 Pavel Hanzelka: Princezna, 1973 Pavel Hanzelka: dekorativní zdi, 1973 Vincenc Havel: Mu? a ?ena, 1967 Vincenc Havel: Rozmar, 1966 Adolf Havelka: Památník Polanecké spojky, 1964 (?) Josef Havlí?ek: potrubní most, 1968 Jana Chrásková: Kytka, 1979–1983 Antonín Ivanský: Sedící dívka, 1970 Miroslav Karpala: Znaky, 1967 Miroslav Karpala: Výtvarné ?ešení p?edpasá?ních prostor? v?etn? orienta?ních reklam, 1966–1969 Ji?í Kaš?ák: D?tské h?išt?, 70. léta 20. století Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: d?licí m?í?, 1964–1965 Anna Klimešová: Krystalizace tvar?, 1989–1990 Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: památník stavby silnice Výškovická, 1989 Rudolf Kouba, Otto Cienciala: Sova, Je?ek a Jablí?ko, 1985 (?) Bohumír Krystyn: d?licí st?ny, 1967–1970 Bohumír Krystyn: d?licí st?na, 1971 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Chemie v našem ?ivot? / Tv?r?í práce technické inteligence, 1976–1982 Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: d?licí st?na, 1972 Bronis?aw Liberda: osv?tlovací t?lesa, 1969 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Jaromíru a Dolores Šavrdovým, 2014 Ji?í Myszak: Stéla, 1970–1973 Ji?í Myszak: Matka s dít?tem, 1963–1966 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1970–1973 Ji?í Myszak: Mladí stavba?i / Budovatelé staveb, 1983–1987 Ji?í Myszak: Atomový v?k, 1984–1986 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1987–1988 Zden?k N?me?ek: Rosa, 1985 neznámý: reliéfní ztvárn?ní st?ny, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: Lidé Ostravy, 80. léta 20. století (?) neznámý: Hol?i?ka a Chlape?ek, 2. polovina 50. let 20. století neznámý: Sv. Florián, 1872 neznámý: busta Miloše Sýkory, 50. léta 20. století (?) neznámý: reliéfní parapety balkon?, 70.–80. léta 20. století neznámý: Atlet a ?ena, 2. polovina 50. let 20. století neznámý: podstavec sochy sv. Floriána, 1872 neznámý: Mu? a ?ena, 30. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní vrata, 70.–80. léta 20. století (?) Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Pavlica, Otto Cienciala: Pe?uj o své zdraví / abstraktní reliéf, 1989–1991 Ladislav ?udovít Pollák: Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce, 1949–1950 Rudolf Prokop: dekorativní st?na, 1967 Rudolf Prokop: dekorativní m?í?, 1967 Jan Provazník: malba, 1966–1967 Ivan Racek, Vja?eslav Irmanov: Dendrit, 1967–1968 Miroslav Rybi?ka, Jan Rybi?ka: Tanec, 1984–1992 Miroslav Rybi?ka, Otto Cienciala: 3 reliéfy pro prodejny, 1958–1962 Karel ?íhovský: d?licí st?ny, 1977 Karel ?íhovský: Škola hrou / Škola a p?íroda / V?ci kolem nás, 1989–1990 Otakar Schindler: robinsonádní h?išt?, 1974 Ev?en Scholler: busta kpt. Št?pána Vajdy, 1974 Rudolf Spá?il, Miloš Axman: Památník budování socialismu / Komunisté, 1974–1977 Otto Sukup: výzdoba foyer a proscénia hlavního sálu, 1957–1958 Franciszek ?wider: dekorativní st?na, 1969–1970 Nad??da Synecká Sukupová: malí?ská výzdoba foyer a proscénia loutkového divadla, 1958 Luboš Synecký: Hutníci, 1958–1959 Václav Šafá?, Eduard Ov?á?ek: dekorativní m?í?, 1968–1970 Václav Šafá?, Eduard Ov?á?ek: dekorativní st?na, 1968–1970 Karel Št?tká?: mozaika a vitrá?, 1982–1985 Karel Št?tká?: Základní kámen sadu Dru?by, 1984–1985 Lubor T?hník, Bohumír Krystyn: d?licí st?na, 1964–1965 V?ra Tošenovská: Ryby, 1967–1969 V?ra Tošenovská: P?íroda, 1980–1983 V?ra Tošenovská: Um?ní, nejkrásn?jší v?c kultury, 1968–1970 Radim Ulmann: dekorativní ze?, 1968–1969 Václav Uruba: reliéfní st?na, 1965 Václav Uruba: D?tské skláda?ky, 1966 Václav Uruba: abstraktní reliéf, 1967–1968 Václav Uruba: dekorativní st?na schodišt?, 1967–1968 Pavel Vácha, Ivo Sýkora, Ond?ej Gavlas, Jan Czupryniak, Tomáš Cidlík: Poselství d?eva, 2012–2017 Rudolf Valenta: Ohe?, 1968–1970 Karel Vávra: Lachtan, 1965–1966 Karel Vávra: Kniha / Znak vzd?lávání, 1954 Karel Vávra: Zví?ata, 1963 Josef Vitvar: D?lník a D?lnice, 1957 Vladimír Wimmer, Jan Hána: Atom ve slu?bách ?lov?ka, 1975 Milan Zezula: mozaika charakterizující práci závodu Elektrotelevizní slu?by, 1974–1975 Milan Zezula: Ostrava, 1957–1958