Ladislav ?udovít Pollák: Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce

 • Název Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce
 • Autor Ladislav ?udovít Pollák
 • Vznik 1949–1950
 • Typ památník plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Ponzerová uvedla jako autora Karla Vávru, ??astná vy?etla na bázi sochy málo z?etelnou signaturu "R. Dole?al", a tak p?i?kla Rudolfu Dole?alovi (v jeho soupisech prací se v?ak o ú?asti na zhotovení tohoto památníku nehovo?í); roku 1976 m?l být památník p?emíst?n, ale zda k tomu do?lo, není z pramen? jasné; socha byla v roce 1977 opravena (k autorské oprav? byl Pollák vyzván, ale pro nedostatek ?asu odmítl, a tak komise práce sv??ila Karlu Vávrovi); v katalogu Polláka se objevuje d?ev?ná skulptura shodného nám?tu ozna?ená jako Umu?ený s datací 1970 ? Pollák se tedy ke zvolenému motivu pravd?podobn? vracel i pozd?ji
 • Zdroj KAHOUN, Karol. Ladislav ?. Pollák. Trnava 1982; Ponzerová; ??astná; ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.808840, 18.238695
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?ed ZŠ Hulvácká
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek