Ladislav ?udovít Pollák: Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce

 • Název Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce
 • Autor Ladislav ?udovít Pollák
 • Vznik 1949–1950
 • Typ památník plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  vzniklo nákladem odbo?ky Svazu protifašistických bojovník? (SPB) v Ostrav?-Záb?ehu; p?vodn? stávalo u jihovýchodního náro?í ZDŠ na k?i?ovatce Ruské a Dolní ul. (dnešní jazyková škola Cloverleaf); asi roku 1976 památník p?emíst?n na sou?asné místo a socha v roce 1977 opravena (k autorské oprav? byl Pollák vyzván, ale pro nedostatek ?asu odmítl, a tak komise práce sv??ila Karlu Vávrovi); v katalogu Polláka se objevuje d?ev?ná skulptura shodného nám?tu ozna?ená jako Umu?ený s datací 1970 – Pollák se tedy ke zvolenému motivu pravd?podobn? vracel i pozd?ji; Ponzerová uvedla jako autora Karla Vávru (ten však pouze restauroval), Š?astná vy?etla na bázi sochy málo z?etelnou signaturu "R. Dole?al", a tak p?i?kla Rudolfu Dole?alovi (v jeho soupisech prací se však o ú?asti na zhotovení tohoto památníku nehovo?í)

 • Zdroj KAHOUN, Karol. Ladislav ?. Pollák. Trnava 1982; Ponzerová; ??astná; ZAO Dílo; AMO, Kronika obce Záb?eh 1957?1961
 • Sou?adnice 49.808840, 18.238695
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?vodn? u jihovýchodního náro?í školy na k?i?ovatce Ruské a Dolní ul., dnes p?ed ZŠ Hulvácká
 • P?vodn?
  Dolní 248/31, 700 30 Ostrava-jih-Záb?eh, ?esko
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: p?vodní umíst?ní u školy na Ruské ul.