neznámý: Atlet a ?ena

 • Název Atlet a ?ena
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 2. polovina 50. let 20. století
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál um?lý kámen (?)
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková ozna?uje za autorku myln? Sylvu Lacinovou; dle materiál? fondu Díla v ZAO autorem údajn? bulharský socha? ?ijící v Praze, který se znal s architektem Ji?ím Krohou ? u? roku 1977, kdy byly sochy v havarijním stavu a ?e?ila se mo?nost jejich restaurování, jeho jméno nebylo dohledatelné; plastiky p?ed vchodem nebylo mo?né vzhledem ke ?patnému materiálu a technice výdusku spolehliv? restaurovat ? restauráto?i Karel Vávra a Alois Hlubek nabídli rovn?? mo?nost zhotovení kamenných kopií ?i restaurování na míst? se zárkou na 10?15 let, ani jedno v?ak nebylo uskute?n?no a opraveny byly pouze men?í plastiky na budov? ? akroterie a dekorativní vázy na st?e?e a plastiky d?tí u bo?ního vchodu (viz heslo)
 • Zdroj STRAKO?, Martin. Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a um?ní 20. století. Ostrava 2012; Vose?ková; ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.792030, 18.238779
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?ed vchodem do polikliniky z nám. Slovenského národního povstání
 • zdroj: AMO (Sbírka fotografických archiválií Zde?ka ?ermáka)
  foto: Zden?k ?ermák
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  popis: pohled na nám. SNP se sochou D?lníka v pop?edí
  datum: p?elom 50./60. let 20. století
  foto: Zden?k Menec
 • popis: nám?stí SNP se sochou D?lníka v pop?edí
 • zdroj: soukromá sbírka