neznámý: Památník ob?tem okupace 1939–1945 / Lide, bdi!

 • Název Památník ob?tem okupace 1939–1945 / Lide, bdi!
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik p?elom 50./60. let 20. století (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ památník plastika
 • Materiál beton kov ?ula
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  pomník navr?ený za války v?zn?ným Karlem Neshodou byl odhalen pod patronátem KS?, ROH a vedení podniku 7. 11. 1949 – tehdy šlo o pomník s menším nápisem "Vaše veliká ob?? ukula svobodu pracujícímu lidu!" a v?tším nápisem "Za svobodu" s datací 1940–1945 a jmény padlých zam?stnanc? závodu, o betonové figu?e a kovovém nápisu "Lidé bd?te" se tehdy ješt? nehovo?í, tudí? byl patrn? pomník pozd?ji dopln?n um?leckou intervencí

 • Zdroj B?EZINA, Vlastimil aj. 70 let Urxových závod? v Ostrav?. 1892?1962. Ostrava s. d. (asi 1964); AMO, Kronika obce Záb?eh 1957?1961
 • Sou?adnice 49.814926, 18.250429
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace areál bývalých Urxových závod? (p?esná lokalizace neznámá)
 • zdroj: B?EZINA, Vlastimil aj. 70 let Urxových závod? v Ostrav?. 1892–1962. Ostrava s. d. (asi 1964)