neznámý: Chlapec s lachtanem

 • Název Chlapec s lachtanem
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 1918 (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ fontána plastika
 • Materiál mramor (?)
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  kašna s plastikou vznikla patrn? roku 1918 pro M?stské divadlo (dnes Divadlo Antonína Dvo?áka) v centru Moravské Ostravy, kde stála jen do roku 1922; údajn? v d?sledku propadání zeminy bývalé šachty Antonín v p?edprostoru divadla byla vodní nádr? vypušt?na a socha z ní p?enesena do areálu První pr?myslové a ?ivnostenské výstavy, která se uskute?nila v roce 1923 na hranici Moravské Ostravy, Vítkovic a Mariánských Hor (u dnešní t?ídy 1. máje, kde se dodnes nachází haly vyu?ívané pro tuto výstavu; na snímcích naproti vstupní brán? s Vergiliovým heslem „Mens agitat molem“)

 • Zdroj VÁCLAVÍK, Lumír. Historie Thálie v moravskoslezské Ostrav?. Ostrava 2007
 • Sou?adnice 49.820430, 18.262280
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace areál n?kdejšího výstavišt? u dnešní t?ídy 1. máje
 • P?vodn?
  Smetanovo nám. 328/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: dobová pohlednice m?stského divadla s p?vodním umíst?ním plastiky na fontán?
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: dobová pohlednice s p?vodním umíst?ním plastiky na fontán? p?ed divadlem
 • zdroj: soukromá sbírka
  popis: dobová pohlednice areálu výstavišt?
  datum: 1923
 • popis: stará pohlednice areálu výstavišt? z roku 1923, v pop?edí dnešní t?ída 1. máje, ?ervená elipsa ozna?uje fontánu s plastikou chlapce