Pavel Hanzelka: Ryba

 • Název Ryba
 • Autor Pavel Hanzelka
 • Vznik 1972 (?)
 • Typ plastika
 • Materiál keramika
 • Stav prasklina
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  vychází ze znaku Ostravy-Jih, respektive Hrab?vky (ryba) a Záb?ehu (3 ku?ely); vzniklo pro p?edprostor radnice Ostravy-Jih, odkud p?i vzniku parkovišt? v 90. letech, nebo u? p?i vzniku nové ob?adní sín? v 80. letech 20. století p?emíst?no na sou?asné místo; pro ZŠ na ul. Klegova však m?l Hanzelka na konci 60. let vytvo?it rovn?? sousoší ?en (p?vodn? pro atrium, pozd?ji p?ed školu), avšak to nakonec nebylo realizováno – je mo?né, ?e šlo o variantu jeho diplomové práce z roku 1962 s názvem Domov (dv? ?eny sedící naproti sob? vyrobené z laminátu a pokryté keramickou mozaikou), která byla umíst?na v Haví?ov? p?ed hotelem Merkur (dnes ji? odstran?no); Ponzerová a Š?astná datují 1968, ale eviden?ní karta um?lce v Krajské galerii Zlín uvád?jí dataci a? 1972; restaurováno na podzim 2019

 • Zdroj ??astná; Ponzerová; eviden?ní karta autora v Krajské galerii Zlín
 • Sou?adnice 49.787265, 18.260912
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace p?ed pravým vstupem do ZŠ MUDr. Emilie Lukášové a Klegova
 • P?vodn?
  Edisonova 82, 700 30 Ostrava-jih-Hrab?vka, ?eská republika
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: Ryba na p?vodním míst? p?ed ú?adem m?stského obvodu
 • zdroj: vý?ez ze staré svatební listiny obvodu
  popis: plastika Ryby na p?vodní míst? p?ed obvodním ú?adem