Rudolf Vávra, ?en?k Palík, Jan Gajda, Jakub Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka

 • Název busta Tomáše Garrigua Masaryka
 • Autor Rudolf Vávra ?en?k Palík Jan Gajda Jakub Gajda
 • Vznik 2015
 • Typ busta plastika
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka první socha prezidenta Masaryka (pískovcová polopostava) vznikla na tomto míst? v roce 1925 a jejími autory byli ?en?k Palík a Rudolf Vávra (rovn?? mramorový podstavec sochy, slou?ící coby památník ob?tem první války, byl v horní ?ásti dopln?n reliéfem legioná??) ? tato socha byla roku 1940 odstran?na a zazd?na ve ?kole, zatímco její podstavec byl pozd?ji pou?it pro h?bitovní k?í?; kdy? proto do?lo po válce k obnovení pomníku, Vávra vytesal nový podstavec (odhalen v kv?tnu 1946); socha byla odstran?na roku 1962 a skon?ila zasypána na skládce v Kun?i?kách, kde ji kulturní p?edstavitelé obce v roce 1968 marn? hledali ? v roce 1969 proto osadili na jejím míst? nový pomník s bronzovou bustou z depozitá?e Ostravského muzea, do n?ho? byla znovu vrácena roku 1976 a na míst? v Kun?icích nahrazena bustou Lenina; vým?na bust prob?hla v nových pom?rech roku 1990; v roce 2007 byla busta, zhotovená Janem Gajdou, odcizena a teprve v roce 2015 nahrazena jeho bratrem ? restaurátorem Jakubem Gajdou ? bustou z um?lého kamene; toto?ná busta rovn?? v He?manicích (viz heslo)
 • Zdroj SÝKOROVÁ, Hana. Pomníky T. G. Masaryka. Ostrava 2007; LAPISZ, B?etislav. Ve Slezské Ostrav? znovu mají dv? busty prezidenta T. G. Masaryka. Moravskoslezský deník, 14. 1. 2015
 • Sou?adnice 49.793162, 18.288809
 • ?tvr? Kun?ice
 • Lokalizace par?ík u ZŠ
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: soukromý archiv Zde?ka Wludyky
  popis: p?vodní Palík?v a Vávr?v pomník z roku 1925