Štefan Belohradský: Zázra?ný strom – M?sto utopie

 • Název Zázra?ný strom – M?sto utopie
 • Autor Štefan Belohradský
 • Vznik 1967
 • Typ plastika
 • Materiál ocel
 • Stav dobrý, ale n?která místa nat?ena chybnou barvou (srovnej sou?asné foto s fotkou po renovaci v 90. letech 20. století)
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?ry 450 x 300 x 200 cm; z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1969; p?vodn? instalováno spolu s dal?ími sympozijními plastikami v Komenského sadech, roku 1974 p?emíst?no k polní cest? u obce Véska u Oder, roku 1994 p?evezeno zp?t do Ostravy, rekonstruováno a instalováno v sadu Milady Horákové, pozd?ji chybn? p?et?eno; v zá?í a ?íjnu 2017 restaurováno do stavu z po?átku 90. let z grantových prost?edk? m?sta (p?íjemcem dotace kulturní spolek Fiducia)
 • Zdroj Mezinárodní sympozium prostorových forem. Ostrava 1995; ??astná
 • Sou?adnice 49.832457, 18.270898
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace sad Milady Horákové
 • P?vodn?
  Komenského sady, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2014
  foto: Roman Polášek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2014
  foto: Roman Polášek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: GVUO
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
  foto: Jan Palkovský
 • zdroj: GVUO
  popis: brzy po nové instalaci v sadu Milady Horákové
  datum: 1. polovina 90. let 20. století