Antonín Ivanský: busta Tomáše Garrigua Masaryka

 • Název busta Tomáše Garrigua Masaryka
 • Autor Antonín Ivanský
 • Vznik 1945–1948
 • Typ busta plastika
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý, avšak dojem z díla ruší sousední výv?sní deska
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? stávalo p?ed pet?kovickou ?kolou na pomníku ostravského architekta Jaroslava Mou?ky bronzové poprsí Masaryka, vytvo?ené p?ed rokem 1928 ?áky prof. Otakara ?paniela na Akademii výtvarných um?ní v Praze; vzniklo k poct? krátké náv?t?vy prezidenta v Pet?kovicích roku 1924; po záboru Sudet v roce 1938 byla plastika odstran?na a patrn? roztavena; v zá?í 1945 se obec rozhodla vytvo?it nové poprsí prezidenta a pov??ila pracemi socha?e Ivanského; plastika byla instalována na p?vodním pomníku roku 1948, ale ji? roku 1956 op?t zmizela a kamenný pomník byl pohozen u ?koly; po?kozená plastika byla nalezena roku 1974 v ?ece Od?e a po sametové revoluci renovována (a p?itom kv?li po?kozením zmen?ena na bustu) restaurátorem Aloisem Hlubkem, roku 1994 do?lo k její nové instalaci na p?vodním podstavci p?ed ?kolou; v roce 2007 byl monument p?i opravách nám?stí?ka odinstalován a busta uschována na ú?ad?; nová instalace, p?ed budovou obvodního ú?adu, tentokrát na zmen?eném podstavci, jeho? úpravu provedl Martin Kucha?, prob?hla v lednu 2008
 • Zdroj SÝKOROVÁ, Hana. Pomníky T. G. Masaryka. Ostrava 2007; https://petrkovice.ostrava.cz/cs/o-petrkovicich/zajimavosti/dalsi-vyznamne-stavby-a-pamatky; GEBAUER, Kristián. T. G. Masaryk a na?e nám?stí. Zpravodaj m?stského obvodu Pet?kovice, ?íjen 2007
 • Sou?adnice 49.875075, 18.258788
 • ?tvr? Pet?kovice
 • Lokalizace na nám?stí?ku p?ed ú?adem m?stského obvodu
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Pet?kovice
  popis: sou?asná podoba pomníku s bustou
 • popis: sou?asné umíst?ní pomníku s bustou
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Pet?kovice
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: odhalení busty v roce 1994
  datum: 1994
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: busta na p?vodním podstavci po znovuodhalení
  datum: 1994
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: Alois Hlubek p?i oprav? busty v ?íjnu 1994
  datum: ?íjen 1994
  foto: Hana Kunzová