neznámý: Sv. Jan Nepomucký

 • Název Sv. Jan Nepomucký
 • Autor neznámý
 • Vznik p?ed rokem 1719 (?)
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo
 • Stav dobrý (chybí svatozá? a palmová ratolest)
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka p?vodní inventá? kaple sv. Jana Nepomuckého ve Staré B?lé pod h?bitovem, která vznikla podle kroniká?ských zpráv za zdej?ího p?sobení fará?e Ji?ího Abrahama Krsy v letech 1699?1719; kaple pozd?ji p?estav?na, socha tam v?ak umíst?na a? do roku 2003, kdy byla z obavy p?ed kráde?í p?enesena do interiéru kostela a v kapli nahrazena obrazem (fotografií) sochy s po?íta?ov? dopln?nými atributy svatozá?e a palmového listu, které samotná socha ji? dávno ztratila
 • Zdroj STIBOR, Ji?í. Stará B?lá 1272?1918. Ostrava 1997; http://www.ludmilka.estranky.cz/clanky/cirkevni-pamatky-prezivaji/kaplicka.html
 • Sou?adnice 49.762797, 18.237543
 • ?tvr? Stará B?lá
 • Lokalizace uvnit? kostela sv. Jana Nepomuckého