Hana Štrbová: Stromy / Brána

 • Název Stromy / Brána
 • Autor Hana Štrbová
 • Vznik 2002
 • Typ plastika
 • Materiál keramika kov
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka stavba brány byla sou?ástí 1. etapy rekonstrukce ?koly; autorka spolupracovala s asi 100 d?tmi ? ú?astníky kurz? v Dom? d?tí a mláde?e Korunka; akce m?la vyvrcholit happeningem vnit?ního vypálení plastik, co? nemohlo být kv?li nep?ízni po?así provedeno, a tak byly stromy roz?ezány na díly, vypáleny klasickou cestou a na míst? znovu slo?eny
 • Zdroj ??astná; sd?lení Ú?adu m?stského obvodu Mariánské Hory; http://www.hanastrbova.wbs.cz/
 • Sou?adnice 49.834289, 18.258102
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace p?ed ZŠ Gen. Janka
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek