neznámý: Sv. Jan Nepomucký

 • Název Sv. Jan Nepomucký
 • Autor neznámý
 • Vznik p?elom 18./19. století (?)
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka pozdn? barokní plastika na podstavci ve tvaru antikizujícího sloupu stávala v místech vjezdu do dvora v Hru?ov?, dnes zhruba v místech ul. Bohumínská nedaleko Máchova sadu, a byla dlouho posledním poz?statkem tohoto objektu; po?átkem 90. let 20. století byla ji? zna?n? po?kozena (m?la ura?enou hlavu a pravou ruku a rovn?? n?kolik dal?ích ?ástí sochy bylo obito); v roce 1993 byla socha p?evezena do restaurátorského ateliéru Miroslava Machaly a za konzultace pracovnice památkového ústavu Libu?e D?dkov? (a?koli nebyla a není prohlá?ena kulturní památkou) do?lo k jejímu restaurování (ura?ená hlava a ruka se vrátily k t?lu, obité ?ásti byly dopln?ny); jistou dobu pak socha stávala v lapidáriu u vchodu do Ostravského muzea; 22. 8. 2002 Ú?ad m?stského obvodu Slezská Ostrava sochu zap?j?il farnosti v Ostrav?-Kun?i?kách, kde byla umíst?na uvnit? kostela
 • Zdroj Zachrán?ná socha Jana Nepomuckého. Slezskoostravské noviny 9?10/1995; Kronika fary Ostrava-Kun?i?ky (ulo?ena na fa?e)
 • Sou?adnice 49.808792, 18.305577
 • ?tvr? Kun?i?ky
 • Lokalizace uvnit? kostela sv. Antonína Paduánského
 • P?vodn?
  D1, 711 00 Slezská Ostrava, ?eská republika
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: obrazová ?ást farní kroniky ulo?ené na fa?e
  popis: snímek zachycují sochu ješt? s barevnou polychromií
 • zdroj: Hrušov v?era a dnes. Ostrava 1994
  popis: plastika p?ed vstupem do dvora v Hrušov?
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: socha na svém p?vodním míst? v Hrušov?
  datum: 80. léta 20. století (?)
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: socha poškozená vandaly
  datum: 1991
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: socha poškozená vandaly
  datum: 1991
  foto: Hana Kunzová