Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? 90. léta 20. století (Epocha zániku)

1990–2000


Ji?í Babí?ek: St?elci / Boj v kosmu, 1966–1967 Ji?í Babí?ek: Smrt, 1964–1970 Drahoslav Beran: plastika v exteriéru, 1968–1974 Václav Beránek: m?í?, 1968–1970 Svatoslav Böhm: designové prvky, 1974–1976 Milan Bu?ival: Keramický emblém u vchodu do prodejny Pramen, 1968 Lumír ?merda: Zv?rokruh, 1970 Lumír ?merda, Bo?ena Kubová: Rybá?ská sí?, 1969 Lumír ?merda: uzavírací m?í?, 1969–1970 Antonín Drobník: T?i k?iš?álové lustry, 1974–1975 Václav Fidrich: busta Klementa Gottwalda, 1982–1983 Alois Fišárek: Pov?ry, pohádky, okouzlení, 1959–1961 Alois Fišárek: Moderní doba, 1959–1961 Alois Fišárek: dekorativní záv?s, 1960 Vladislav Gajda: Mokrý kámen, 1974–1975 Vladislav Gajda: Kompozice, 1965 Vladislav Gajda: fontána, 1966 Vladislav Gajda: Milicioná?, 1961–1962 Vladislav Gajda: medailon Julia Fu?íka, 1955 Vladislav Gajda, Miloš Barto?: Pam?tní deska Juliu Fu?íkovi, 1985 Augustin Handzel: D?v?ra v mír, 1951–1961 Vincenc Havel: busta Antonína Zápotockého, 1974–1975 Vincenc Havel: Klement Gottwald, 1971 ?estmír Hlavinka: dekorativní st?na v ?ekárn?, 1962–1970 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Kohouti / Ptáci, 1976–1977 Jana Chrásková, Pavel Chráska: ?ardiniéry, 1976–1977 Antonín Ivanský: Vladimír Ilji? Lenin, 1971–1976 Jozef Jankovi?: ?ena p?ed zrcadlem, 1979–1980 ?estmír Kafka: oblouková st?na, 1971–1972 Jaroslav Kapec, Radomil Holá?: Dnes a zítra lépe ne? v?era, 1976 Miroslav Karpala, Bronis?aw Firla: vstup do m?sta od Šenova, 1978–1979 Miroslav Karpala, Bronis?aw Firla: vstup do m?sta od Bohumína, 1978–1979 Miroslav Karpala: Výtvarné ?ešení p?edpasá?ních prostor? v?etn? orienta?ních reklam, 1966–1969 Jan Koblasa: Pocta Ptolemaiovi, 1965 (?) Vladimír Koštoval: busta Georgi Dimitrovova, 1972 Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: Vlna, 1979–1980 Zden?k Ku?era: Ryba a holubice, 1961–1962 Aleš Kv?to?: výtvarn? ?ešený znak, 1978–1979 Milan Mat?j: zasouvatelná m?í?, 1977–1978 Stanislav Mikuláštík: Klement Gottwald, 1962–1965 Ji?í Myszak: Horník, 1957 neznámý: Hodiny, ? neznámý: Va?ka, 1990 neznámý: designová svítidla, 1965 (?) neznámý: Srp a kladivo, 60. léta 20. století (?) Jan Nušl: dekorativní st?na a m?í? ve výkropní kapli, 1962–1968 Jo Oda: bez názvu / P?esýpací hodiny, 1967 Eduard Ov?á?ek: vertikální plastika, 1979 (?) Eduard Ov?á?ek: 3 figury, 1968–1970 Eduard Ov?á?ek: dekorativní st?na pro interiér prodejny, 1977–1978 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Otakar Petroš: Vzd?lání, zábava, pou?ení / Kulturní revoluce, 1960–1961 (?) Rudolf Prokop: Prométheus, 1962 Ivan Racek, Vja?eslav Irmanov: Dendrit, 1967–1968 Jind?iška Radová, Pravoslav Rada: fontána / Královský dv?r, 1967 Radúz Rozhon: Památník 1. ?eskoslovenské smíšené letecké divize v SSSR / Letadlo, 1960–1961 Jaroslav Rusek: dekorativní st?ny, 1974–1975 Miroslav Rybi?ka: P?ivítání / Otec s dít?tem / První máj, 1955 (?) Karel ?íhovský: P?íroda, 1983 Karel ?íhovský: Motýl / Sklen?ná r??e, 1986 Ev?en Scholler, Ev?en Kuba: Galerie cti, 1983–1983 Ev?en Scholler: Ekonomie, spo?ivost, 1984 Ev?en Scholler: Roh hojnosti, 1979 Ev?en Scholler: Politický symbol, 1981 Jan Václav Straka: emblémy portálu divadelní scény / Pokrokové tradice ?eské divadelní tvorby od Tyla k sou?asnosti, 1960 Vojt?ch Sucharda, Stanislav Sucharda: ?ena nad pramenem, 1908–1909 (?) Jaroslav Šajn: reliéf a sto?ár, 1962 Karel Št?tká?, Jan Provazník: ?ena s p?eslicí, 1963 Karel Št?tká?, Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: ?eny s ovocem a ?tená?ka / V lázni a Odpo?inek, 1979–1980 V?ra Tošenovská: dekorativní st?na, 1967–1970 Radim Ulmann, Vincenc Makovský: památník Klementa Gottwalda, 1967–1968 Karel Vašut: busta Julia Fu?íka, 1959 Karel Vašut: Klement Gottwald, 1986 Karel Vávra (?): Pomník ser?anta Nikolaje Ov?inikova, 1945 Bed?ich Votruba: Strom ?ivota, 1967 (?) Milan Zezula: mozaika charakterizující práci závodu Elektrotelevizní slu?by, 1974–1975 Milan Zezula, Marie U?íková Soukeníková, Jaroslav Hajda: pouta? t?ídy Stalingradských hrdin?, 1984–1985