Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? designový prvek

Ji?í Alexa: dekorativní st?na a strop, 1989 František B?lohlávek: Výv?sní štít pošty 2, 1968–1972 Drahoslav Beran: d?licí st?ny, 1980–1981 Patrik Bílý: Uhlí, ?elezo, nanotechnologie, 2013–2014 Robert Bohá?ek: sklen?ná plastika pro reprezenta?ní vzorkovnu, 1967 Svatoslav Böhm: kab?incový reliéf a prostorová komunika?ní grafika, 1969–1971 Svatoslav Böhm: designové prvky, 1982 Svatoslav Böhm: designové prvky, 1974–1976 Svatoslav Böhm: dekorativní st?na a vlajkosláva, 1978–1982 Jan Buják: Dekorativní objekt, 1990 Otto Cienciala: Davidova hv?zda, 1966 Lumír ?merda: sv?telný nápis interhotelu, denního baru Sn?hurka a restaurace Kyjevanka, 1967–1971 Lumír ?merda, Bo?ena Kubová: Rybá?ská sí?, 1969 Lumír ?merda: kinetický pouta? Boccaccio, 1968–1969 Lumír ?merda: výzdoba baru Salajka, 1967 Lumír ?merda, Bronis?aw Firla (?): ?ešení fasády, 1969–1970 Lumír ?merda: reklamní plastika, 1969–1971 Antonín Drobník: T?i k?iš?álové lustry, 1974–1975 Václav Filandr: Alej, 2012–2013 Marie Frommer: T / Textilia, 1928–1930 Kurt Gebauer: Vodopád, 2001 Josef Havlí?ek: potrubní most, 1968 Benjamin Hejlek, František Burant: dekorativní zábradlí, 1967 Ji?í Herold, Jan Fišer: orienta?ní grafika a výtvarná symbolika, 1977–1980 Vladivoj Jind?ich: nápis a motiv mineralogie, 1987 Miroslav Karpala, Bronis?aw Firla: vstup do m?sta od Bohumína, 1978–1979 Miroslav Karpala, Bronis?aw Firla: vstup do m?sta od Šenova, 1978–1979 Miroslav Karpala: Výtvarné ?ešení p?edpasá?ních prostor? v?etn? orienta?ních reklam, 1966–1969 Ji?í Kemr, Ji?í Barto?: dekorativní výzdoba restaurace a vinárny Jind?iška, 1959 Ji?í Kemr: rozety, 1959 Bronislav Klíma: emblém Domu Potravin, 1975–1976 Ji?í Klíma: vitrá? a zábradlí, 1990–1992 Old?ich Kodeš: Sklen?ný strom, 70. léta 20. století (?) Milan König: osv?tlovací t?lesa, 1990 Vladimír Kopecký: Sklen?né hodiny, 1967 Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: památník stavby silnice Výškovická, 1989 Rudolf Kouba: Sova, 2002 (?) Rudolf Kouba: pouta? Vítkovických ?elezáren, 1982 Luboš Krušina, Jaromír Gál: pouta? prodejny nábytku, 1977 Luboš Krušina: kovaný ?et?z kašny, 1980 Bohumír Krystyn: sklen?ná plastika, 1980 Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: d?licí st?na, 1972 Martin Kucha?: mokrý sloup, 2006 Josef Kupka, Rudolf Kouba: vstup do m?sta od Hlu?ína, 1980 Aleš Kv?to?: symbol restaurace, 1981 Vladimír Kýn: dekorativní sloupy, 1963–1966 Bronis?aw Liberda: osv?tlovací t?lesa, 1969 Josef Lindovský, Zden?k Kupka, Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: designové ztvárn?ní v?tracího objektu, 1993 J. Lokša: plot Teplotechny, 1968 Milan Mat?j: osv?tlovací t?lesa, 80. léta (?) Milan Mat?j: osv?tlovací t?lesa v hale a reprezenta?ních prostorách Nové radnice, 1984–1987 Milan Mat?j: zasouvatelná m?í?, 1977–1978 Erich Mendelsohn: B / Bachner, 1933 Olga Michálková, Ji?í Michálek: art-protis a záv?s pro ob?adní sí? a reprezenta?ní místnost primátora, 1977–1978 Augustin Milata: sklen?né výpln?, 1990 Augustin Milata: designová výzdoba interiér?, 1996–1998 Ji?í Moravec: neonová reklama obchodního domu Ostravica Textilia, 1957–1958 Ji?í Myszak: Kahan a hornické symboly, 1957 Vladimír Neuwirt, Zden?k Kupka: vítací pouta? / vstup do m?sta, 1979–1980 neznámý: Bubliny, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý, Milan Zezula: dekorativní m?í?, 90. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní ztvárn?ní podchodu, po?átek 21. století neznámý: Šipky / pouta?e Nové huti, 70. léta 20. století (?) neznámý: Hodiny, 1975 (?) neznámý: malí?ská výzdoba Dolu Petr Bezru?, ??? neznámý: Lodi?ky, po?átek 21. století neznámý: objekt v hale, 90. léta neznámý: reliéf, 90. léta 20. století (?) neznámý: Tenis, ? neznámý: dekorativní m?í?, ? neznámý: H?ídel, po?átek 90. let 20. století (?) neznámý: kovový pylon, 1963–1967 neznámý: reliéfní ztvárn?ní st?ny, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní vrata, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: Va?ka, 1990 neznámý: vstup do m?sta od Pet?valdu, ? neznámý: podlahová mozaika, 1. polovina 60. let 20. století neznámý: vstup do m?sta od Rychvaldu, ? neznámý: Rybky, 1976 (?) neznámý: nápis Olympia, 1977 (?) neznámý: fontána, p?elom 80./90. let 20. století (?) neznámý: reliéfní parapety balkon?, 70.–80. léta 20. století neznámý: Hodiny, ? neznámý: výduch vzduchotechniky, 1984–1987 neznámý, Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: památník stavby silnice Místecká, konec 80. let 20. století neznámý: designová svítidla, 1965 (?) neznámý: dekorativní zábradlí, 60. léta 20. století (?) neznámý: supraporty a dve?ní výpln? se znaky, polovina 50. let 20. století neznámý: Hodiny, 60. léta 20. století (?) neznámý: Hory / Fatra, 70.–80. léta 20. století H. Novák: dekorativní prvky, 1999 Arnošt Paderlík: Kovová opona s reliéfy, 1961 (?) Vladimír Pavlica: ozna?ení ob?adní sín? / památník ob?tem druhé sv?tové války, 1983 Zden?k Pokorný: sv?telná plastika ob?adní sín?, 1982–1983 Zden?k Pokorný: vstup do m?sta od Opavy, 1981 Marek Pra?ák: Dekorativní sklen?ná zást?na, 2023–2024 René Roubí?ek, František Burant: vstupní dve?e do malé a velké ob?adní sín?, 1970 Jaroslav Rusek: sv?telný nápis, 1979 Jaroslav Rusek, Zden?k Ku?era: Slune?ní hodiny, 1976–1977 Josef R??i?ka, Karel Haruda: vitrá?ové st?ny a výpln? dve?í, 1988–1992 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: výtvarné ?ešení fasády Domu pionýr?, 1978–1979 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: informa?ní mapky, 1985–1987 Karel ?íhovský: d?licí st?ny, 1977 Karel ?íhovský: P?íroda, 1983 Emil Sedlík: Hodiny, 2. polovina 60. let 20. století (?) Otakar Schindler: designové prvky interiéru divadla, 1966 Ev?en Scholler: Vlasti strom / reliéf a vitrá?e ob?adní sín?, 1983 Ev?en Scholler, Ev?en Kuba: Galerie cti, 1983–1983 Ev?en Scholler: emblém restaurace Olympia, 1976–1977 Ev?en Scholler: Racek, 1983–1984 Ev?en Scholler: osv?tlovací a vlajkové sto?áry, 1975 Ji?í Sibinský: plastiky, 2007 Ji?í Sibinský: dekorativní sloup, 2010 Ji?í Sibinský: plastiky, 1997 Aleš Stanovský, Ev?en Scholler: vstup do m?sta od Mošnova, 1980 Aleš Stanovský: nápis a emblém menzy, 1987 Ctirad Stehlík, Milan König: Jiho?eská m?sta, 1976 Šárka Strnadlová Ksandrová, Zden?k Strnadel: vstup do m?sta od Klimkovic, 1980 Otto Sukup: výzdoba foyer a proscénia hlavního sálu, 1957–1958 Ji?í Sur?vka: Stromy, 2012 Jaroslav Svoboda: osv?tlovací t?lesa, 1984–1986 Nad??da Synecká Sukupová: malí?ská výzdoba foyer a proscénia loutkového divadla, 1958 Old?ich Šembera: Barevné pohledy / Pohyb v krajin?, 1987 Ivo Šlosar, Pavel Klimoš: vstup do m?sta od Frýdku-Místku, 1980–1981 Josef Štefka: textilní výpln? oblo?ení, 1990–1991 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Komunikace / leptaná skla, 1960–1961 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: vstupní dve?e, 1963 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: výv?sní štíty obchod?, 1963–1964 Drahomír T?ma: neonová výzdoba kavárny Elektra, 1958 Radim Ulmann: propaga?ní objekt, 1980 Miloš Urbásek: dekorativní sloup, 1961 Václav Uruba: dekorativní st?na schodišt?, 1967–1968 Marcela Valentová, Rudolf Valenta: dekorativní st?na, 1969–1971 Zden?k Vl?inský: plastická mapa kraje, 1980 Vyslou?il Architekti: And?lé, 2016–2018 Milan Zezula: vrata ?idovského h?bitova, 1967 Hana ?aludová: V síle k?í?e bolest se prom??uje, 2015