Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? 90. léta 20. století (Epocha vzniku)

1990–2000


Vlastimil Bártek: Sova, 2. polovina 90. let 20. století Borek Bayer: Pomník p?íslušník?m Pomocných technických prapor?, 1997 Borek Bayer: Panna Maria, 1991 Jaromír Brabenec: Pocta nejmenovaným / Pomník neznámým, 1997 Jaromír Brabenec: Causa finalis II, 1995 Jan Buják: Dekorativní objekt, 1990 Nicola Carrino: Costruttivo 1/93 Ostrava, 1993 Václav Fidrich: Slun?ní, 1995–1997 Vladislav Gajda: medailon Petra Bezru?e, 1998 Vladislav Gajda: Melodie hudby, 1989–1990 Vladislav Gajda: medailon Tomáše Garrigua Masaryka, 1998 Vladislav Gajda: Památník povodní 1997, 1997 (?) Antonín Gavlas: Fontána / Krystaly, 1995 Antonín Gavlas: Hodiny / Krystaly, 1995 Kate?ina Gavlasová: výzdoba kaple, 1995 Kate?ina Gavlasová: Strom ?ivota a Desky zákona, 1990 Karel Ho?ínek: Památník ob?tem holocaustu, 1994 Roman Chmiel: Ementál, 1998 Jana Chrásková: keramický reliéf, 1990–1992 Antonín Ivanský: Labutí polibek, 1995 Gotthard Janda: Busta Karla Engliše, 1992 Jan Jemelka: vitrá?e, 1998–2002 Jaroslav Kapec: vitrá?, 1996(?) Ji?í Klíma: Památník ob?tem komunistické zv?le 1948–1989, 1993 Ji?í Klíma: vitrá? a zábradlí, 1990–1992 Anna Klimešová: Krystalizace tvar?, 1989–1990 Stanislav Kolíbal: Stavba ?. 25, 90. léta 20. století (?) Stanislav Kolíbal: # XIX, 1992 Milan König: osv?tlovací t?lesa, 1990 Marius Kotrba: ?lov?k, 1999 Marius Kotrba: Sv. Hedvika Slezská, 1999–2000 Rudolf Kouba: V?trný mobil, 1994–1996 Rudolf Kouba: Lyra, 1994–1996 Kv?toslava Koubová Wranová: Ginkgo biloba, 2000 Kv?toslava Koubová Wranová: Kv?t, 2000 Osvald Labaj, Marie Krou?ková: reliéf, 1989–1991 Josef Lindovský, Zden?k Kupka, Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: designové ztvárn?ní v?tracího objektu, 1993 Petr Lysá?ek: Uzel není problém, 1994 Ji?í Marek: reliéf, 1991 (?) Ji?í Marek: Sinfonietta, 1991 (?) Josef Ma?atka: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2000 (odlitek plastiky z 20. let 20. století) Ji?í Masný: Houpa?ka a další d?tské reliéfy, 1995 Augustin Milata: sklen?né výpln?, 1990 Augustin Milata: designová výzdoba interiér?, 1996–1998 Augustin Milata: sklen?ný sloup, po?átek 90. let 20. století (?) Karel Nepraš: Jogín, 1993 Karel Nepraš: Krá?ející, 1999–2000 neznámý: reliéf, 90. léta 20. století (?) neznámý: H?ídel, po?átek 90. let 20. století (?) neznámý: kachlová st?na, 1. polovina 90. let 20. stol. neznámý: Racek, 1993–1994 neznámý: Va?ka, 1990 neznámý: Pam?tní deska ?idovským ob?tem druhé sv?tové války z Ostravy, 1992 neznámý: fontána, p?elom 80./90. let 20. století (?) neznámý: objekt v hale, 90. léta neznámý: dekorativní st?na s ?ardiniérami, 1991 (?) Jo Oda: Ostrava–Tokio 1993, 1993 Vladimír Pavlica, Otto Cienciala: Pe?uj o své zdraví / abstraktní reliéf, 1989–1991 Martin Pawera: Kv?t, 1991 Vladimír Rosol: dekorativní st?na, 1991 Karel ?íhovský: Škola hrou / Škola a p?íroda / V?ci kolem nás, 1989–1990 Barna von Sartory: Slune?ní brána, 1993 Petr Sedlík: Vlny / dekorativní reliéf, 1995 Ji?í Sibinský: svítící plastika, 1996 Ji?í Sibinský: plastiky, 1997 studenti Um?leckého slévárenství VŠB-TUO: busta Georgia Agricoly, 1999 Ji?í Sur?vka: Mrazík p?ichází z Kremlu, 1998 ?estmír Suška: Je?ovka, 1994–2008 Josef Štefka: textilní výpln? oblo?ení, 1990–1991 František Štorek: Ikaros, 1999 Vratislav Varmu?a: Pam?tní deska ob?tem komunistické totality, konec 90. let 20. století (?) Vratislav Varmu?a: Škola – základ ?ivota, 1991–1993 Vratislav Varmu?a: dekorativní sloup, po?átek 90. let 20. století Nikola Khoma Vavrous, Martin Sabon Sn?hota: mural s dopravní tematikou, 2018 Aleš Veselý: Klec, 1992 František Vízner, Petr Hora: Strom, 1990–1993 Tomáš Volkmer, Pavel Skorkovský: Král, Královna, And?l, ?ert a Kašpárek, 1999