Miroslav Rybi?ka: Medví?ata

  • Název Medví?ata
  • Autor Miroslav Rybi?ka
  • Vznik 1967–1968
  • Typ plastika
  • Materiál pískovec
  • Stav dobrý
  • Umíst?ní Exteriér
  • Poznámka a?koli monografie o Rybi?kovi datuje sochu 1962, úkol byl zadán teprve roku 1967; p?vodní plastika, stávající poblí? tehdej?í M?, p?ibli?n? v místech dne?ní cvi?né horolezecké st?ny, byla po?kozena a následn? odstran?na; autor zhotovil v roce 2011 kopii sochy, která stojí na podstatn? vy??ím podstavci ne? p?vodní socha
  • Zdroj ZAO Dílo; PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008; KOCIERZOVÁ, Lenka. Vítejte, medvídci! Zpravodaj m?stského obvodu Vítkovice 10/2011
  • Sou?adnice 49.810245, 18.273250
  • ?tvr? Vítkovice
  • Lokalizace sad Jo?ky Jab?rkové
  • datum: 2015
    foto: Roman Polášek
  • datum: 2015
    foto: Roman Polášek
  • datum: 2014
    foto: Jakub Ivánek
  • zdroj: fotoarchiv AMO
    popis: Miroslav Rybi?ka p?i práci na p?vodní soše Medvídk?