Vladislav Gajda: Prométheus / Rozmach v?dy, techniky a civilizace

 • Název Prométheus / Rozmach v?dy, techniky a civilizace
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1968–1973
 • Typ reliéf
 • Materiál m??
 • Stav exteriérová ?ást dobrý, interiérová ?ást zakryta
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka celostátní sout?? 1968?69, ve které zvít?zil návrh Zde?ka Palcra, Gajd?v návrh skon?il v sout??i druhý ? p?esto si investor (Technická správa pro výstavbu p?i Ministerstvu ?kolství) a projektant (ing. arch. Zden?k Strnadel) prosadili realizaci Gajdova návrhu; exteriérová ?ást díla hotova a osazena ji? v záv?ru roku 1972, interiérová ?ást reliéfu dokon?ena teprve roku 1973 a kolaudována v lednu 1974; u?ivatel (tedy zástupce vysoké ?koly) projevil p?i kolaudaci roku 1973 pochybnost o mí?e a pojetí ideové anga?ovanosti díla, kterou musel autor vyvrátit; vznik díla provázely potí?e se zvý?ením ceny za jeho realizaci; exteriérovou ?ást realizovala dílna Jaroslava Zeleného v Úst?edí um?leckých ?emesel Brno, interiérovou ?ást pak d?evozpracující podnik Dyhor (a?koli i ta je z m?d?ného plechu)
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková; ?PA?KOVÁ, Eva. Architektura a socha ve 20. století (na p?íkladu areálu Vysoké ?koly bá?ské ? technické univerzity v Ostrav?). Nowoczesno?? w architekturze: system ? struktura ? s?sedstwo. Rybnik 2014
 • Sou?adnice 49.833649, 18.164246
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace nad vstupem do rektorátu VŠB-TUO, ul. 17. listopadu
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Gajd?v reliéf se sochami Olbrama Zoubka v pop?edí
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  popis: vstup do rektorátu na dobové pohlednici
  datum: 70. léta 20. století
  foto: neuvedeno
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula