neznámý: Hlava Satyra

 • Name Hlava Satyra
 • Author neznámý
 • Date Of Origin 20. léta 20. století
 • Type plastika architektonická reliéf
 • Material pískovec
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note p?vodn? patník u sloupu zahrady za budovou ?ivnostenské, dnes Komer?ní banky, co? by sv?d?ilo pro autorství Karla Dvo?áka, který socha?sky vyzdobil pr??elí banky (tomu autorsky p?isuzuje Vose?ková a datuje 1924); po p?ístavb? moderního k?ídla banky na po?átku 80. let plot zru?en a plastika umíst?na u sloupu v podchodu nové budovy (umíst?ní a renovaci plastiky provedl Jan Gajda); roku 2018 p?emíst?no p?i oprav? piazzetty p?ed bankou na sou?asné místo na náro?í betonových lavi?ek u tramvajové zastávky Elektra; ??astná zmi?uje sochu dvakrát ? poprvé u záznamu Dvo?ákovy výzdoby ?ivnostenské banky, podruhé jako samostatné heslo a p?ekvapiv? o ní hovo?í jako o sou?ásti vedlej?í Union banky a p?isuzuje Augustinu Handzelovi (datace 1928); a?koli je dle dobových pohlednic zjevné sep?tí s ?ivnostenskou bankou, autora plastiky jednozna?n? ur?it nelze (m??e jím být rovn?? t?etí osoba)
 • Source ??astná; Vose?ková; ZAO Dílo
 • Coordinates 49.835127, 18.288131
 • District Moravská Ostrava
 • Localization náro?í betonových lavi?ek u tramvajové zastávky Elektra
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní hlavy satyra v pozici patníku na náro?í plotu