Radim Ulmann, Vincenc Makovský: památník Klementa Gottwalda

  • Název památník Klementa Gottwalda
  • Dílo zaniklé
  • Autor Radim Ulmann Vincenc Makovský
  • Vznik 1967–1968
  • Zánik 90. léta 20. století
  • Typ busta památník
  • Materiál bronz ?ula mrákotínská
  • Stav odstran?no
  • Umíst?ní Interiér
  • Poznámka rozm?ry památníku 7 x 2,8 m; slavnostní odhlaení 23. 2. 1968; sout?? na památník 1967; busta odlita podle star?í Makovského busty (stejná pou?itá nap?. také p?ed Z? v nedalekém Rychvaldu); komise vyslovila uznání za architektonické ?e?ení památníku; po zhotovení sochy Gottwalda v roce 1971 byl památník zru?en a busta p?enesena do interiéru
  • Zdroj ZAO Dílo
  • Sou?adnice 49.795238, 18.305699
  • ?tvr? Kun?ice
  • Lokalizace p?ed správní budovou Nové huti, pozd?ji v interiéru
  • zdroj: sbírka bývalého Muzea revolu?ních boj? (dnes v dr?ení Magistrátu m?sta Ostravy)
    popis: umíst?ní busty v interiéru