Vladimír Janoušek: reliéfní plastika p?ed ob?adní síní

 • Název reliéfní plastika p?ed ob?adní síní
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladimír Janoušek
 • Vznik 1962–1968
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál mosaz
 • Stav odstran?no, osud neznámý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka celostátní sout?? 1962?63; vý?ka asi 2,5 m; 1979?80 p?emíst?ní plastiky z ji?ní strany schodi??ové terasy do západní ?ásti z d?vodu roz?i?ování budovy krematoria s ob?adní síní; odstran?no neznámo kdy, av?ak na míst? se nenachází u? ani ?ulový sokl, který m?l v souvislosti s p?enesením vzniknout; v roce 2005 vedení krematoria odevzdalo Nadaci Vladimíra a V?ry Janou?kových reliéf visící v ?ekárn? smute?ní sín?, který ozna?ili za zbytek Janou?kovy plastiky ? na daném míst? v?ak m?l viset reliéf ?estmíra Hlavinky (viz heslo), tak?e není jasné, o jaké dílo vlastn? ?lo a dosud nebylo mo?né jej blí?e prozkoumat
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.832942, 18.312679
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace p?ed ob?adní síní krematoria